Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av sentrale fagtemaer i personlighetspsykologi (del A) og to praktiske kurs i personlighetsvurdering (del B og C).
Fagtemaene i del A omhandler teoretiske og metodologiske perspektiver i personlighetspsykologi og personlighetsvurdering, vesentlige forskningsresultater, samt anvendelser innen områder som klinisk psykologi, helsepsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Sentralt i dette emnet er læring om personlighetspsykologiens spesielle betydning med hensyn til å kunne gi en integrert forståelse av personen som en helhet.

Kursdelen i normalpersonlighetsvurdering (del B) omfatter teoretisk bakgrunn og praktiske øvelser med metoder som vurderer personlighetstrekk i følge Big Five-modellen, vurdering av personlighetsstyrker med basis i positiv psykologi, samt vurdering etter psykobiografiske modeller.

Kursdelen i klinisk personlighetsvurdering (del C) gir en teoretisk innføring i sårbarhetsmodeller for personlighet med basis i interpersonlig teori og moderne egopsykologi. Videre omfattes praktisk opplæring og bruk av Rorschach-metoden, MMPI, IIP-64-C (Inventory of Interpersonal Problems) og SCL-90-R (Symptom Checklist 90 - Revised) og hvordan disse metodene kan brukes og integreres innen sårbarhetsmodeller. Disse metodene anvendes i forpraksis (PSYC4400) og danner basis for kasuspresentasjoner på diagnostikkkurset (PSYC4300).

Del B og C krever en del egenaktivitet.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:
• kunne redegjøre for sentrale begreper og teorier i personlighetspsykologi
• kunne gjengi viktige forskningsresultater og forstå prinsipielle metodologiske spørsmål
• kjenne til anvendelser av personlighetspsykologi innen klinisk psykologi og andre relevante områder
• forstå sammenhenger mellom ulike nivåer og domener (biologisk, sosio-kulturelt, intrapsykisk) i personlighetspsykologi
• kjenne til bakgrunn for og bruken av sentrale personlighetsvurderingsmetoder innen normal og klinisk personlighetspsykologi.

Ferdighetsmål
Du skal:
• kunne bruke utvalgte tester og kvalitative metoder for personlighetsvurdering
• kunne vurdere psykometriske egenskaper ved de metoder som benyttes
• vite hvordan informasjon fra ulike domener og fremkommet ved ulike metoder kan integreres for å oppnå en nyansert og helhetlig forståelse av personen

Holdningsmål
Du skal:
• oppøve holdninger og ferdigheter for profesjonell og etisk forsvarlig bruk av tester og andre vurderingsmetoder, herunder vurdering av grunnlag/rasjonale for bruk av testing og forståelse og respekt for klientens situasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 5. semester.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha satt seg noe inn i faktoranalyse, regresjonsanalyse og survey-metodikk.

Overlappende emner

Undervisning

Dersom du skal ta emnet våren 2010, følger du undervisning i PSYC4500 etter gjeldende regler som står oppgitt på emnesiden der.

Det blir gitt en forelesningsrekke i del A normalpersonlighet på 2 timer over 11 uker, en annen forelesningsrekke i del C i klinisk personlighetsvurdering på 30 timer over 4 uker. I tillegg holdes det 15 timer seminarer for hver av de 4 gruppene i del B.

Det er obligatorisk oppmøte på Del B og C.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Seminarundervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

3- timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Bokstavskala siste gang våren 2008.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet legges ned fra og med våren 2010 da det vil bli lagt sammen med PSYC4100. Studenter som har PSYC4100, men mangler PSYC4200 følger ikke obligatorisk undervisning i del A og obligatorisk undervisning i del B1 i PSYC4500 (etter gjeldende regler for obligatorisk undervisning som står oppgitt på emnesiden til PSYC4500), men tar eksamen i PSYC4200. Det nye emnet vil få koden PSYC4500.

Eksamen

De som mangler PSYC4200 og har PSYC4100 vil kunne ta eksamen i PSYC4200 siste gang våren 2010.

Undervisningsspråk

Norsk