Dette emnet er nedlagt

PSYC4304 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i nøkkelbegreper, teorier og modeller innen sentrale psykoterapitradisjoner (bl.a.humanistisk/eksistensiell, psykodynamisk, kognitiv, systemisk og intersubjektiv). Emnet fokuserer på overordnete prinsipper for forståelse av klienten (individ og system), terapeutisk relasjon og prosess, endring og virksomme faktorer innen de respektive terapitradisjoner. Prinsipielle forskjeller/ likheter mellom tradisjonene søkes belyst.

Det gis en oversikt over sentrale perspektiver og funn innen psykologisk behandlingsforskning med vekt på det som tradisjonelt er benevnt som psykoterapiforskning. Debatten om evidensbasert praksis danner et bakteppe for presentasjonen av sentrale temaer som absolutt effekt, relativ effekt, metodeeffekter, terapeuteffekter, betydningen av forskerens teoretiske tilhørighet og prosess-outcome forskning. Forelesningene vil også tematisere de vanligste anvendte metodene i behandlingsforskningen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal:
• Kunne redegjøre for sentrale teorier, begreper og metoder innen ulike terapitradisjoner.
• Forstå overordnete prinsipper i terapeutisk prosess, virksomme faktorer og endringsmekanismer innen forskjellige retninger.
• Forstå prinsipielle forskjeller mellom tradisjoner
• Kunne redegjøre for sentral forskningsbasert kunnskap om psykoterapieffekt og for nyere sentrale funn innen prosess-outcome forskningen.

Holdningsmål:
Du skal:
• Ha respekt for mangfold i terapeutiske tilnærminger
• Ha en reflektert holdning til retningslinjer for behandling og til begrepet ”evidensbasert praksis”

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på 8. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke (27 dobbelttimer) med to dobbeltforelesninger per uke.

Emnet inneholder ingen obligatoriske aktiviteter.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen 8 timer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2010

Emnet undervises siste gang våren 2010, men undervisningen blir videreført under emnekoden PSYC4301.

Eksamen

Høst 2010

Eksamen i dette emnet gis siste gang høsten 2010. Emnet videreføres under emnekoden PSYC4301.

Undervisningsspråk

Norsk