PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i nøkkelbegreper, teorier og modeller innen sentrale psykoterapitradisjoner (bl.a.humanistisk/eksistensiell, psykodynamisk, kognitiv, kognitiv-adferd, systemisk, intersubjektiv og integrativ). Emnet fokuserer på overordnete prinsipper for forståelse av klienten (individ og system), terapeutisk relasjon og prosess, endring og virksomme faktorer innen de respektive terapitradisjoner. Prinsipielle forskjeller/ likheter mellom tradisjonene søkes belyst.
Det gis en oversikt over sentrale perspektiver og funn innen psykologisk behandlingsforskning med vekt på det som tradisjonelt er benevnt som psykoterapiforskning. Debatten om evidensbasert praksis danner et bakteppe for presentasjonen av sentrale temaer som absolutt effekt, relativ effekt, metodeeffekter, terapeuteffekter, betydningen av forskerens teoretiske tilhørighet og prosess-outcome forskning. Forelesningene vil også tematisere de vanligste anvendte metodene i behandlingsforskningen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:
• Kunne redegjøre for sentrale teorier, begreper og metoder innen ulike terapitradisjoner.
• Kunne redegjøre for overordnete prinsipper i terapeutisk prosess, virksomme faktorer og endringsmekanismer innen forskjellige retninger.
• Kunne redegjøre for prinsipielle likheter og forskjeller mellom terapitradisjoner.
• Kunne redegjøre for sentral forskningsbasert kunnskap om psykoterapieffekt og for nyere sentrale funn innen prosess-outcome forskningen.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Drøfte betydningen av teoretiske bredde i psykologisk behandling.
• Tenke kritisk og reflektere nyansert om «retningslinjer for behandling» og begrepet «evidensbasert praksis».
• Reflektere nyansert om de viktigste begrepene innen ulike behandlingstradisjoner.
• Drøfte likheter og forskjeller i forandringsprosessene slik disse forstås inne ulike behandlingstradisjoner.
• Drøfte betydningen av sentrale forskningsfunn innen psykoterapiforskningen og redegjøre for de terapeutiske implikasjonene av disse.

Generell kompetanse
Du skal:
• Ha respekt for mangfoldet i terapeutiske tilnærminger
• Ha en reflektert holdning til retningslinjer for behandling og til begrepet ”evidensbasert praksis”

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på 8. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke (27 dobbelttimer) med to dobbeltforelesninger per uke.

Emnet inneholder ingen obligatoriske aktiviteter.

Eksamen

6-timers hjemmeeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2021.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang våren 2022.

Undervisningsspråk

Norsk