Kort om emnet

Emnet gir innføring i hovedtrekkene ved pedagogisk-psykologisk arbeid: Utredning, sakkyndigtilrådning og tiltak for ulike grupper av barn, herunder barn med ulike utviklingsforstyrrelser, og om forebyggende arbeid, systemarbeid og samarbeid mellom skole og hjem og samarbeid med barnevern.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Kjenne hovedtrekkene ved kognitiv og språklig utredning av barn i førskole- og skolealderen, og de vanligste testene og sjekklistene som blir brukt
  • Kjenne til de faglige utfordringene knyttet til utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn
  • Kjenne til lovene som regulerer sakkyndigarbeidet, gangen i dette arbeidet og kriterier for spesialundervisning.
  • Ha kunnskap om pedagogiske utfordringer ved ulike utviklingsforstyrrelser
  • Ha kunnskap om situasjonen til familier med barn som har ulike utviklingsforstyrrelser, om rådgivning til familien og om betydningen av å fremme språklige og kommunikative ferdigheter
  • Ha kunnskap om skolen som faglig og sosialt system og om vanlige tilnærminger til forebygging av sosioemosjonelle vansker, f. eks. mobbing og atferdsvansker.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Gi en beskrivelse av barn med autisme, lærehemning, sansetap og språkvansker, gjøre rede for de viktigste problemstillingene knyttet til arbeidet med disse gruppene, og lage en plan for utredning av barn med slike vansker
• Utarbeide sakkyndige utredninger og elevrapporter
• Lytte til og gi råd til familier som har barn med ulike vansker

Generell kompetanse
Du skal:
• Tilegne deg en forståelse av hvilken betydning ulike former for læring i barnehage og skole har for individets utvikling og muligheter i samfunnet og viktigheten av å avhjelpe vanskeligheter på dette området.
• Være bevisst de spesielle forholdene som gjelder for arbeid med barn og ungdommer som befinner seg i en utdanningssituasjon, situasjonen til barn med lærevansker og sosiale vansker i barnehage og skole
• Være bevisst forholdet mellom foreldre og samfunnet representert ved skolen og skolemyndighetene

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 9. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 7. semester.

Overlappende emner

Overlapp mot kurset F8 - Innføring i pedagogisk psykologisk rådgivning som er del av emnet PSY510.

Undervisning

Intensivundervisning i starten av semesteret: 3 ganger med 6 timers forelesning.

Studentene følger deretter gruppeundervisning i seminar: 7 ganger med 3 timer seminar.  

Det er obligatorisk deltakelse på all undervisning.

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet:

  • Innføringskurs: For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man ikke ha mer enn 3 timers fravær.
  • Seminar om utviklingsforstyrrelser: For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man ikke ha mer enn 3 timers fravær.

Dersom du blir syk og har gyldig dokumentasjon på dette fra lege (leveres til studiekonsulent), har du krav på mulighet til å kompensere for fraværet innenfor visse grenser. Det er kun ytterligere fravær på opptil 3 timer på intensivkurset og ytterligere fravær på opptil 3 timer på seminaret som det er mulig å få lov til å kompensere for. Dette betyr at hvis du totalt har et fravær på over 6 timer på innføringskurset og over 6 timer på seminaret om utviklingsforstyrrelser, så vil du ikke kunne få godkjent fraværet selv om du har gyldig grunn.

Det er hver students eget ansvar å holde rede på at man er innenfor gyldig fraværsgrense. Det er også ens eget ansvar å be om mulighet til å kompensere for gyldig fravær. Dette må gjøres i god tid før eksamen.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Kasusessay (5 sider, linjeavstand 1,5). Studenten skal konstruere et prototypisk kasus, om et barn, ungdom, barnehage, klasse eller skole med fokus på et av temaene som blir drøftet på seminaret. Essayet skal drøfte det pedagogisk-psykologiske arbeidet. Kasusessayet er individuelt, men kan bygge på diskusjonene på seminaret. Kasuset skal ikke omhandle det samme tema som studenten allerede har presentert om i seminar. Det skal være kildehenvisninger (referanser).

Se mer om innleveringsoppgaver og kildebruk

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang våren 2022

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2022

Undervisningsspråk

Norsk