Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet erstattes av SOSANT1050 – Etnografisk metode og SOSANT1090 – Antropologiens historie.

Faghistorie og etnografisk metode er et kjerneemne i bachelorprogrammet i sosialantropologi. Emnet legger grunnlaget for å forstå hvordan fagets teoretiske og metodiske fundament er blitt formet i møte med antropologiens tradisjonelle fokus på fremmede kulturer. Studentene blir kjent med fagets store navn, de antropologiske forfedrene, så vel som hvordan senere generasjoner har bygd på disse og videreutviklet faget i nye retninger.

Emnet består av to komponenter: en faghistorisk oversiktsdel og en metodisk del. Det vil bli lagt vekt på å vise historiske forbindelseslinjer mellom de større teoretiske retningene innenfor faget, så som funksjonalisme, strukturalisme, interaksjonisme, marxistisk antropologi og post-modernisme. Etnografisk metode, som må forstås i lys av fagets spesifikke historie og studieobjekt, vil bli belyst gjennom pensumlitteraturen så vel som gjennom praktiske øvelser.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

  • En oversikt over de viktigske teoretiske retningene i faget, og hvordan de både bygger på og skiller seg fra hverandre.
  • Den historiske oversikten skal danne grunnlag for å forstå fagets posisjon i dag.
  • Kunnskap om metodens teoretiske forankring.
  • Kjennskap til og forståelse for de etiske problemstillinger etnografisk metode kan innebære.

Ferdighetsmål

  • Kjennskap til etnografisk metode gjennom praktiske øvelser.
  • Ferdighet i å skrive diskusjonsoppgaver.
  • Evne til å identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til etnografisk forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av tolv forelesninger og 10 ganger seminarundervisning.
Deltagelse i seminarundervisningen er obligatorisk på emnet. Studenten må ha 80% oppmøte for å få godkjent emnet, fravær ut over dette må dokumenteres med sykemelding.
På seminarene blir studentene veiledet i gjennomføringen av praktiske metodeøvelser. Studentene skriver diskusjonsoppgaver på grunnlag av metodeøvelsene. Øvelsene og den påfølgende oppgaveskrivingen gjennomføres i grupper.
Innlevering og godkjenning av to diskusjonsoppgaver kreves for å kunne gå opp til avsluttende eksamen i emnet.
Ved søknad om fritak fra obligatoriske aktiviteter på emnet brukes samme kriterier som ved søknad om utsatt eksamen, dvs dokumentert sykdom eller tilsvarende.

Informasjon om bytte av seminargruppe.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5-timers skoleeksamen.

Obligatoriske aktiviteter:

  • 80% oppmøte i seminarundervisningen. Fravær ut over dette må dokumenteres med sykemelding til studiekonsulent ved instituttet.
  • Innlevering og godkjenning av to diskusjonsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å avlegge eksamen.
Obligatoriske aktiviteter må være godkjente og eksamen bestått for å bestå emnet.
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 8 semestre.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Gitt siste gang vår 2015.

Eksamen

Gitt siste gang vår 2016.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info