Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legger grunnlaget for å forstå hvordan fagets teoretiske og metodiske fundament er blitt formet i møte med antropologiens studieobjekter, fra fagets fokus på de samfunnene som ble forstått som ikke-moderne til dagens studier av komplekse samfunn. Studentene blir kjent med fagets store navn og hvordan faget utviklet seg i ulike deler av verden, så vel som hvordan senere generasjoner har bygd på disse og videreutviklet faget i nye retninger.

Det blir lagt vekt på å vise historiske forbindelseslinjer mellom de større teoretiske retningene innenfor faget, så som:

 • Funksjonalisme.
 • Strukturalisme.
 • Interaksjonisme.
 • Marxistisk antropologi.
 • Post-modernisme.

Den globale historiske konteksten for disse endringene, slik som fremveksten av kapitalisme og dekolonialisering, vil også være et hovedfokus.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • En oversikt over de viktigste teoretiske retningene i faget, og hvordan de både bygger på og skiller seg fra hverandre.
 • Forstå hvordan antropologi har utviklet seg i dialog med andre disipliner, og hvordan dette forholdet har utviklet seg.
 • Forstå hvordan faghistorien danner grunnlag for fagets posisjon i dag.
 • Forstå samspillet mellom global historie og faghistorisk utvikling.

Ferdigheter

 • Forstå sammenhengen mellom metode og teori.
 • Identifisere antagelser de ulike teoretiske tilnærmingene bygger på.
 • Forstå faglig teoriutvikling som et samspill mellom faglige og globale prosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOSANT1600 – Faghistorie og etnografisk metode (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av ti forelesninger og fem seminar som strekker seg over hele semesteret. Informasjon om bytte av seminargruppe finner du her.

Eksamen

5-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info