Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset behandler den antropologiske analysen av makt og autoritet. Stor vekt er lagt på å lese og drøfte empiriske eksempler på hvordan antropologer og etnografer i praksis arbeider når de undersøker former for makt og autoritet.

Kurset har fire hovedkomponenter:

(1) Antropologiske perspektiver på makt, på dynamikker og mekanismer i maktforhold, og på legitimeringsprosesser.
(2) Antropologiske perspektiver på forholdet mellom maktforhold og kulturelle prosesser.
(3) Antropologiske perspektiver på former for identitetspolitikk: nasjonalisme, etnisitet, kjønn.
Og (4) Antropologiske perspektiver på staten.

Hva lærer du?

Kunnskap:
• Kjennskap til antropologiske perspektiver på makt og mekanismer i maktforhold
• Innsikt i antropologisk tenkning om forholdet mellom makt og kultur
• Kjennskap til antropologiske perspektiver på legitimeringsprosesser
• Kjennskap til antropologiske perspektiver på identitetspolitikk (som nasjonalisme, etnisitet, og kjønn)
• Kjennskap til antropologisk tenkning om staten

Ferdigheter:
• Kunne sammenfatte, presentere, og kritisk reflektere over, antropologiske arbeider om makt- og autoritetsforhold
• Kunne diskutere innholdet i antropologiske tekster med andre

Generell kompetanse:
• Kunne se forskjell på generaliseringer og konkret empiri
• Kritisk forståelse for vitenskap og forskning som praksis
• Være i stand til å gjennomføre et faglig resonnement muntlig og skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Det er mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet. Privatister avlegger ordinær eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende SOSANT1000 - Innføring i sosialantropologi.

Undervisning

Arbeidsformene i kursene baseres på aktiv studentforberedelse og deltakelse. Studentene er forventet å arbeide med oppgaver, delta i diskusjoner, og selv presentere stoff fra kursets pensum i forbindelse med undervisningen.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Fronter kan bli brukt på emnet.

Det er ikke obligatorisk å følge undervisningen, men det anbefales på det sterkeste.

Undervisning vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Eksamen

Hjemmeoppgave.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeoppgave etter endt undervisning. Det kan være innlevering av eksamen på Fronter. For mer informasjon, se emnets semesterside.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Enhver eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk, for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet URKUND.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveteksten gis på norsk og engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering høsten 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info