Dette emnet er nedlagt

SOSANT2230 – Nyere perspektiver på slektskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innen antropologien gjenoppstår slektskapsstudier med ny kraft i kjølvannet av feministisk teori, homse- og lesbestudier og ikke minst utviklingen av bio- og genteknologi og da spesielt reproduksjonsteknologier. Nye former for assistert befruktning utfordrer ikke bare vår forståelse av slektskap (hvordan regner vi slekt i tilfeller av eggdonasjon? Er blod tykkere enn vann?) men gir også grunnlag til å reflektere over fundamentale verdier i samfunnet knyttet til feks oppfatninger av hva som er naturlig, hva som er rett samt forestillinger om det menneskelige liv og personbegrepet. Mange av tekstene til kurset er basert på empiri hentet fra nordamerikanske og europeiske samfunn, deriblant Norge. Det blir lagt spesiell vekt på å få frem ulike betydninger av slektskap, slik disse kommer til uttrykk i praksis, følelser og forestillingsverdener. Et gjennomgående komparativt perspektiv ligger til grunn for hele kurset.

Hva lærer du?

Som ledd i en BA grad i sosialantropologi, legger kurset vekt på å trene opp analytisk kompetanse og kritisk refleksjon. Dette innebærer blant annet et systematisk blikk på ulike tilnærminger til studier av slektskap, en spesiell oppmerksomhet knyttet til betydningen av kontekst og et gjennomgående fokus på sammenheng mellom teori og empiri. Det er et mål at studenten skal kunne integrere ulike kilder og tilnærmingsmåter på selvstendig grunnlag og dette prøves blant annet gjennom hjemmeeksamen, som samtidig er en trening i skriftlig fremstillingsevne. For å få maksimalt utbytte av læringsprosessen, stimuleres det til aktiv deltakelse fra studenter gjennom diskusjon og fremlegg i timene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Det er mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet. Privatister avlegger ordinær eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et forkunnskapskrav at studenter har tatt SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi.

Unntak gjøres kun under særskilte vilkår og etter søknad.

Undervisning

En forutsetning for læringsutbytte er at studenten er forberedt til hver time. Det vil bli lagt ut leseplan i forkant av kurset. Arbeidsformen i emnet baserer seg på så vel forelesninger som aktiv studentdeltakelse gjennom studentpresentasjoner og diskusjoner. Det vil også bli lagt vekt på å knytte kursets tematikk til dagsaktuelle hendelser.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Fronter kan bli brukt på emnet.

Det er ikke obligatorisk å følge undervisningen, men det anbefales på det sterkeste.

Undervisning vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semesterside.

Eksamen

Hjemmeoppgave.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeoppgave etter endt undervisning. Det kan være innlevering av eksamen på Fronter. For mer informasjon, se emnets semesterside.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Enhver eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk, for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet Ephorus.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveteksten gis på norsk og engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Emnegrupper emnet kan inngå i

Dette emnet kan inngå som ett av to spesialiseringsemner i 80-gruppen i sosialantropologi.
Spesialiseringsemnene på 2000-nivå er i første rekke forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og samarbeidende studieprogram. Hvis det er plass på emnet vil dette kunne inngå i en 40-gruppe i sosialantropologi istedenfor ett av emnene på listen over emner som kan inngå i denne 40-gruppen. Se her for mer informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises med ujevne mellomrom.

Eksamen

Eksamen arrangeres samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info