SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en generell introduksjon til antropologisk teori og empiri. Studentene blir kjent med studier fra småskalasamfunn, til komplekse urbane samfunn og transnasjonale nettverk. De får en grunnleggende innsikt i sentrale antropologiske temaer og debatter og hvordan disse har blitt behandlet gjennom faghistorien.

Sentrale temaer som sosial ulikhet, meningsdannelse, religiøs tro og praksis, migrasjon og etnisitet, økonomi, kjønn og slektskap blir tatt opp med referanse til variasjon i sosial organisasjon og kultur. Emnet vil introdusere de antropologiske metodene for datainnsamling, etnografisk analyse og komparasjon. Målet er å gi innblikk i antropologiske tilnærminger til kulturelt mangfold og å viser antropologiens relevans i møte med aktuelle samfunnsutfordringer.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Kjennskap til sentrale temaer i antropologien
 • Kjennskap til de viktigste teoretiske retningene i faget
 • Grunnleggende oversikt over faghistorien
 • Forståelse for kulturelt mangfold og antropologiske bidrag til aktuelle samfunnsutfordringer

Ferdigheter

 • Evne til å bruke grunnleggende fagterminologi og teoretiske tilnærminger, både skriftlig og
  muntlig
 • Evne til å lese og ta i bruk etnografiske beskrivelser og analyser i forhold til aktuelle tema
 • Evne til å stille kritiske spørsmål til antropologiske analyser

Generell kompetanse

 • Være i stand til å skille mellom generaliseringer og empiriske fakta
 • Evne å uttrykke samfunnsfaglige innsikter skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom et helt semester. Deltagelse i seminargruppe er sterkt anbefalt. Informasjon om bytte av seminargrupper.

Frivillig aktivitet: Midtveistest (flervalgsprøve). Testen har form av en flervalgsprøve og inneholder mange rullerende spørsmål. Testen er tilgjengelig i Canvas en periode i høstsemesteret. 

Eksamen

5 timers skoleeksamen.
Eksamen i dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. 

Obligatorisk aktivitet: Kort skriftlig oppgave med delvis selvvalgt tema innenfor noen tematiske rammer som deles ut omtrent midtveis i emnet. Oppgaven må leveres til annonsert frist. 
Oppgaven vurderes til godkjent/Ikke godkjent. Seminarleder kommenterer oppgaven. 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester.
Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å avlegge eksamen.

Studenter som høsten 2018 fikk godkjent obligatorisk aktivitet (midtveistest) og besto skriftlig skoleeksamen, og som tar eksamen igjen høsten 2019, får fritak fra obligatorisk aktivitet høsten 2019. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info