SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en generell introduksjon til antropologisk teori og empiri. Studentene blir kjent med studier fra alle verdensdeler, og får en grunnleggende innsikt i sentrale antropologiske temaer og debatter, og hvordan disse har blitt behandlet gjennom faghistorien.

Sentrale temaer som konflikt og konfliktløsning i statsløse samfunn, forskjeller og likheter mellom religiøse systemer, slektskap, makt og kjønnsroller blir tatt opp med referanse til variasjon i sosial organisasjon og kultur. Målet er å gi en god innsikt i verdens kulturelle mangfold, fra småskalasamfunn bestående av noen få hundre individer, til komplekse urbane samfunn og transnasjonale nettverk, samt å introdusere de antropologiske metodene for datainnsamling, etnografisk analyse og komparasjon.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Kjennskap til sentrale temaer i antropologien
  • Kjennskap til de viktigste teoretiske retningene i faget
  • Grunnleggende oversikt over faghistorien
  • Innsikt i verdens kulturelle mangfold og hvordan det blir studert i samfunn på ulike skalanivåer

Ferdigheter

  • Evne til å bruke grunnleggende fagterminologi og teoretiske tilnærminger
  • Utvikle evnen til å lese og tolke etnografiske beskrivelser
  • Kompetanse til å stille kritiske spørsmål til tekster og framstillinger i antropologiske analyser

Generell kompetanse

  • Være i stand til å skille mellom generaliseringer og empiriske fakta
  • Evne å uttrykke samfunnsfaglige innsikter skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom et helt semester. Deltagelse i seminargruppe er sterkt anbefalt. Informasjon om bytte av seminargrupper.

Eksamen

5 timers skoleeksamen.
Eksamen i dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Obligatorisk aktivitet: Midtveistest (flervalgsprøve). Testen vil inneholde flere rullerende spørsmål hvorav et visst antall må bestås før man får aktiviteten godkjent. Testen kan tas så mange ganger studenten ønsker inntil en gitt dato. Testen er tilgjengelig en periode i høstsemesteret og lukkes til annonsert frist en stund før eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å avlegge eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semestre.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info