SOSANT2260 – Kjønn i samfunn, kropp og språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi tverrfaglig innsikt i betydningen av kjønn som organiserende prinsipp for samfunn, kultur og kunnskap. Analyser og refleksjoner over kjønnsrelasjoners samfunnsmessige, symbolske og psykologiske konstruksjon og reproduksjon vil være i fokus. Disse vil relatere seg til sentrale bidrag innen feministisk teori og kjønnsforskning. Emnet skal bidra til å utvikle en kritisk og selvstendig holdning til fortolkning av ulike former for kildemateriale.

Hva lærer du?

Kunnskap:
• Innsikt i sentrale kjønnsteorier i antropologi og sosiologi
• Oversikt over kjønns- og kvinneforskningens faghistorie
• Innføring i kunnskapsteoretiske perspektiver i kjønnsforskningen


Ferdigheter:
• Kunne anvende ulike kjønnsteorier til å analysere teori og empiri
• Kunne utvikle en selvvalgt problemstilling
• Finne frem til relevant faglitteratur
• Konstruere en vitenskapelig tekst som omfatter problemstilling, analyse og diskusjon
• Kunne redegjøre muntlig for kjønnsrelaterte problemstillinger
• Evne å fremstille fagkunnskap presist og kortfattet


Generell kompetanse:
• Oppøve respekt for vitenskapelige verdier som etterrettelighet, en undersøkende holdning til kunnskap, og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
• Kjenne grunnregler for redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder i faglige fremstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Det er ikke mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et forkunnskapskrav at studenter har tatt SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi eller KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier.

Forkunnskapskravet gjelder ikke studenter på studieprogrammet Kjønn, feminisme og likestilling. Send en e-post til henvendelser@sai.uio.no om du har problemer med å melde deg opp til emnet i Studentweb.

Unntak gjøres kun under særskilte vilkår og etter søknad.

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Undervisningen gis med ukentlig forelesning og seminargruppe med aktiv studentdeltakelse. I tillegg gis individuell veiledning til semesteroppgaven. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Undervising vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Informasjon om bytte av seminargruppe.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave og muntlig eksamen.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende semester er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Obligatoriske aktivitet:

Innlevering av selvvalgt problemstilling/tema (1/2 - 1 side) for semesteroppgaven med liste over selvvalgt pensum midtveis i
semesteret. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Les også Fakultetets felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Vurderingen består av:

  • Semesteroppgave etter to tredjedels semester
  • Muntlig eksaminasjon (ca. 1/2 time) i slutten av
    semesteret

Det gis én samlet karakter på emnet. Semesteroppgaven teller 7/10 av den samlede karakteren, mens den muntlige eksaminasjonen teller 3/10. Det gis bokstavkarakter (A-F) på begge deleksamenene. For å bestå emnet, må selvvalgt problemstilling/tema med selvvalgt pensumliste godkjennes, og semesteroppgaven og muntlig eksaminasjon bestås, i samme semester .

Enhver eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk, for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet Ephorus.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

Periodisk emnerapport våren 2010

 

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Emnegrupper

Dette emnet kan inngå i 100-gruppen i sosialantropologi.
Spesialiseringsemnene på 2000-nivå er i første rekke forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og samarbeidende studieprogram. Hvis det er plass på emnet vil dette kunne inngå i en 40-gruppe i sosialantropologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Emnet ble gitt siste gang V15.

Eksamen

Vår 2015

Emnet ble gitt siste gang V15.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info