SOSANT2410 – Kosmologi og rituelt liv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp antropologiske perspektiver på kosmologi og rituelt liv og viser den teoretiske og metodiske utviklingen som har skjedd på dette feltet. Det vil bli presentert en rekke ulike perspektiver på forholdet mellom religiøse forestillingsverdener, sosialt liv og symbolske/rituelle praksiser. En allmenn forståelse vil bygges opp gjennom presentasjon og behandling av etnografiske eksempler.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Innsikt i sentrale forskningstradisjoner på feltet og deres vitenskapsteoretiske grunnlag
  • Forståelse for de spesielle metodiske utfordringer på området
  • Fortrolighet med noen basistekster som har hatt spesiell betydning for fagutviklingen

Ferdigheter

  • Utviklet evne til å se sammenhengene mellom dette spesialområdet og hovedstrømmene i faget.
  • Evne til å tenke kritisk, resonnere og gjennomføre et argument

Generell kompetanse

  • Kunne se forskjell på generaliseringer og konkret empiri
  • Kjenne grunnregler for redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder i faglige fremstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger. For detaljer, se emnets semestersider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen består av en hjemmeoppgave etter endt undervisning.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Emnet gis uregelmessig

Eksamen

Høst 2019

Eksamen tilbys samme semester som emnet undervises

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info