SOSANT2555 – På død og liv. Noen antropologiske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Når begynner livet? Er det forskjell på død? Hvordan problematiserer og analyserer antropologer fenomenene liv og død? Dette kurset vil omhandle slike tema. Spørsmål knyttet til liv og død opptar mennesker verden over. Hvordan slike spørsmål blir forstått og håndtert varierer krysskulturelt. Med andre ord: verken liv eller død er naturgitte, faste størrelser. En sentral tematikk i sosialantropologisk forskning har vært en sammenlignende tilnærming til forestillinger og praksiser knyttet til liv og død.

Dette emnet gir en innføring i klassiske antropologiske tilnærminger til disse temaene, så vel som nyere perspektiver som blant annet springer ut av den bioteknologiske utviklingen. Emnet vil trekke noen linjer mellom tidligere studier som har kretset rundt dødsritualer og ofringer til dagsaktuell forskning omkring embryoets moralske status og døde kroppers politiske liv. Et gjennomgangstema er forholdet mellom de levende og døde. Et annet er grensene som trekkes mellom liv og død. Et tredje er kontekstene hvorigjennom disse fenomenene blir forstått og gitt mening. Gjennom en faghistorisk og komparativ tilnærming vil kurset gi økt innsikt i hvordan vi kan begripe og analysere slike grunnleggende trekk ved sosialt liv og gjenskaping av samfunn.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Oversikt over klassisk og nyere antropologiske perspektiver på liv og død
 • Innsikt i krysskulturelle forståelser av sammenhenger mellom liv og død
 • Innsikt i ulike antropologiske tilnærminger til analysen av liv og død
 • Kunne gjengi konkrete empiriske eksempler på håndtering av død
 • Kunne eksemplifisere ulike oppfatninger om livets begynnelse
 • Kjennskap til sammenhenger hvorigjennom folk selv forstår liv og død

Ferdigheter

 • Kunne formulere og argumentere med utgangspunkt i antropologiske perspektiver
 • Økt refleksjonsevnen
 • Økt forståelse for betydningen av de sammenhenger eller kontekster sosiale fenomener inngår i
 • Kunne bearbeide, syntetisere og presentere vitenskapelig arbeider
 • Evne til å tenke kritisk, resonnere og gjennomføre et argument
  Kunne jobbe selvstendig
 • Høynet etisk refleksjon omkring sensitive emner
 • Reflektere over relevansen av sosialantropologiske innsikter i forhold til samtidige problemstillinger


Generell kompetanse

 • Kjenne grunnregler for redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder i faglige fremstillinger
 • Oppøve en grunnleggende undersøkende holdning til kunnskap
 • Være i stand til å orientere seg innen et fagfelt
 • Være i stand til å formulere relevante faglige problemstillinger
 • Være i stand til å formidle faglige innsikter
 • Være i stand til å gjennomføre et faglig resonnement skriftlig og muntlig
 • Være i stand til å arbeide selvstendig med et stoff

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet:

 • Muntlig framlegg i seminarundervisningen

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for å avlegge eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 8 semestre.

Eksamen:

Eksamensformen på emnet er hjemmeeksamen.

Det kan være innlevering av eksamen på Canvas. For mer informasjon, se emnets semesterside.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Emnet undervises med ujevne mellomrom.

Eksamen

Høst 2012

Eksamen tilbys samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info