Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ære er et mangetydig begrep på norsk, som på andre europeiske språk. Spør du en (etnisk) nordmann hva ære er, vil du få mange forskjellige svar. Ikke så i enkelte andre etniske grupperinger hvor ære har en klar referanse og alle vet hva det er. Her er ære konkret, klart definerbart. "Jeg har trampet på deres ære, deres ære er alt de har," sa svensk-kurdiske Fadime. Vi skal søke å få et grep om dette æresbegrepet i forhold til andre begreper om ære. Med andre ord: vi skal studere ære i krysskulturell kontekst for å få et grep om det som er blitt kalt "the most elusive of social concepts."

Hva lærer du?

Kunnskap:
• Innsikt i empiri om blodfeider, nasjonsbygging, lov og rett, æresdrap og homofili
• Innsikt i ulike definisjoner på ære, og hvordan ”ære” står i forhold til ”skam” og ”vanære”
• Kjennskap til forholdet mellom individ, kollektiv, stat, etnisk gruppe, kultur, religion og makt i samfunn i Europa, Midtøsten og Sørasia (India og Pakistan)
• Kjenne til ulike æresbegrep og hvordan de skilles analytisk
• Innsikt i sosialantropologisk metode generelt, og i sammenhengen mellom teori og metode

Ferdigheter:
• Kunne drøfte forskjellen mellom ære som handling og ære som ord og tale
• Diskutere betydningen av kontekstuelle studier

Generell kompetanse:
• Kunne se forskjell på generaliseringer og konkret empiri
• Være i stand til å gjennomføre et faglig resonnement
• Kjenne grunnregler for redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder i faglige fremstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet. Privatister avlegger ordinær eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et krav at studenter avlegger eksamen i SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi senest samme semester som de avlegger eksamen i SOSANT2710 – Ære (nedlagt). Det vil si at det er mulig, men ikke anbefalt, å avlegge SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi samme semester som SOSANT2710 – Ære (nedlagt) hvis begge gis samme semester. Karakteren for SOSANT2710 – Ære (nedlagt) vil være sperret inntil eksamen i SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi er avlagt.

Unntak gjøres kun under særskilte vilkår og etter søknad.

.

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Arbeidsformene i kursene baseres på aktiv studentforberedelse og deltakelse. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Undervising vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeoppgave.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeoppgave etter endt undervisning.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Emnegrupper emnet kan inngå i

Dette emnet kan inngå som ett av to spesialiseringsemner i 80-gruppen i sosialantropologi.
Spesialiseringsemnene på 2000-nivå er i første rekke forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og samarbeidende studieprogram. Hvis det er plass på emnet vil dette kunne inngå i en 40-gruppe i sosialantropologi. Se her for mer informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Emnet undervises med ujevne mellomrom.

Eksamen

Vår 2014

Det arrangeres eksamen samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info