STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvorfor og hvordan bidrar ressursutnytting og andre «menneskelige fotavtrykk» til internasjonale styringsutfordringer – og på hvilke måter påvirker globaliseringen av verdensøkonomien disse utfordringene?

Hva betyr det at internasjonalt samarbeid er effektivt og hvilke forhold påvirker sjansen for å lykkes i å etablere nye internasjonale samarbeidsordninger (regimer) eller styrke de eksisterende?

Hvilke roller spiller transnasjonale organisasjoner i internasjonale miljø- og ressursforhandlinger, hvordan påvirkes posisjonene til aktører som USA, EU og Kina av hjemlige politiske forhold, og hvorfor varierer disse fra et saksfelt til et annet?

Dette emnet gir en innføring i hovedtrekkene ved internasjonal miljø- og ressurspolitikk og gir analytiske verktøy til å forklare forskjeller i internasjonale forhandlingsforløp og i hva som oppnås. Internasjonale regimer står sentralt, herunder drivkrefter og hindringer for etablering og endring, samspillet mellom dem, og ulike forhold som påvirker deres virkemåte og effektivitet.

Emnet skal gi rom for fordypning i hvordan mer allmenne fagdebatter, f.eks. mellom realister, liberalister og konstruktivister, kan bidra til dypere forståelse av og bedre forklaringer på prosesser og utfall innenfor internasjonal miljø- og ressurspolitikk.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • kjenne til de viktigste faktorene som påvirker etableringen av internasjonalt miljø- og ressurssamarbeid.
 • få oversikt over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljøregimer, som dem for klima, biodiversitet og forvaltning av levende ressurser, og hvordan de kan påvirke staters og næringsaktørers atferd eller fordelingen av kostnader og nytte.
 • se sammenhengen mellom utformingen av internasjonale regimer, organisasjoner og enkelttiltak (for eksempel en bestemt regulering) og de resultatene som kan forventes.
 • forstå framveksten av markedsbaserte styringsordninger, som sertifisering innen skog- og fiskeriforvaltning, og av privat–offentlige partnerskap på miljøområdet.
 • vinne innsikt i samspillet mellom internasjonale institusjoner på ulike saksfelter (som handel og miljø) eller nivåer (som globalt og regionalt).

Ferdigheter

Du vil kunne:

 • diagnostisere ulike miljø- og ressursforvaltningsproblemer (eksempelvis, hvor «lette» er de å løse?).
 • kritisk analysere prosesser for etablering av internasjonale samarbeidsordninger for miljø- og ressursforvaltning og analysere variasjoner i utfallet av slike prosesser.
 • kritisk vurdere ulike samarbeidsordninger som sikter mot å løse slike problemer (eksempelvis, hvor «effektive» er samarbeidsordingene?).
 • forklare forskjeller mellom institusjoner med hensyn til utforming, effektivitet og fordelingsvirkninger.
 • gi begrunnede forslag til endringer i slike ordninger eller i måten de samspiller på.
 • kritisk gjennomgå andres analyser av eller anbefalinger rundt internasjonal miljø- og ressurspolitikk.
 • kunne disponere akademiske tekster med selvvalgt eller oppgitt problemstilling.
 • kunne forankre en problemstilling i faglitteraturen på området, og vurdere hvordan valg av problemstilling styrer valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte.
 • kunne formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og gi konstruktiv kritikk på andre studenters utkast til oppgaver.

Generell kompetanse

Du vil:

 • styrke evnen til etisk refleksjon omkring menneskelig virksomhet som påvirker ressurstilgang og miljøkvalitet.
 • styrke evnen til å analysere og vurdere samarbeidsordninger på ulike nivåer.
 • styrke evnen til kritisk vurdering av andres analyser og av bestemte samarbeidsordninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Error: java.lang.NullPointerException bør avlegges i forkant.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte første gang i seminarrekken
 • Skrive og presentere seminaroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Seminaroppgaven skal

 • ha et omfang på 1800 - 2000 ord.
 • ha 12 punkts skrift, skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5.
 • være forankret i sentrale deler av pensumlitteraturen i det aktuelle emnet, og oppgavene kan besvares på grunnlag av denne litteraturen, forelesningsrekken og materiale som er utdelt i forbindelse med seminarene.
 • vise at studenten behersker læringsmålene for seminaret på en tilfredsstillende måte.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og 3-dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen skal:

Skoleeksamen teller mer enn hjemmeeksamen. Det gis én samlet karakter. Du må bestå skoleeksamen og hjemmeeksamen i samme semester.

Du må ha bestått de obligatoriske aktivitetene for å kunne ta eksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjemmeeksamen leveres i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver i det overlappende, nedlagte emnet STV1214. 

Eksempeloppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å sende inn søknad om engelsk oppgavetekst: 3 uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2018

Eksamen

Annenhver vår fra 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info