Dette emnet er nedlagt

STV4020 – Forskningsmetode og statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisning i STV4020 ble siste gang tilbudt høsten 2014. Ordinær eksamen i emnet ble avholdt siste gang høsten 2015.

STV4020 omhandler vitenskapsteori, forskningsmetodiske prinsipper, ulike undersøkelsestyper og statistiske metoder, herunder:

 • forskningsmetoder i et epistemologisk og ontologisk perspektiv
 • slutninger i relasjon til operasjonalisering, kausalitet, generalisering og resultater
 • sammenhengen mellom valg når forskningsprosjekter utformes og undersøkelsens validitet
 • casestudier, komparative undersøkelser, surveyundersøkelser, dokumentbaserte undersøkelser og intervjubaserte undersøkelser
 • statistiske analysemetoder for data på ulike målenivå

Hva lærer du?

Emnet kvalifiserer til å gjennomføre empiriske og teoretiske undersøkelser innenfor samfunnsfag generelt og statsvitenskap spesielt.

Kunnskaper

Emnet gir:

 • kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver relatert til sannhet og kausalitet
 • kunnskap om forskningsmetodiske prinsipper
 • kunnskap om relevante undersøkelsestyper
 • kunnskap om relevante statistiske metoder.

Ferdigheter

Du vil lære:

 • å bruke samfunnsvitenskapelig metode og statistisk analyse til å belyse en problemstilling
 • å vurdere hvilken undersøkelsestype som passer til å belyse en problemstilling
 • å vurdere hvilken statistisk metode som passer til å belyse en problemstilling
 • å finne relevant litteratur og anvende anerkjente siterings- og kildehenvisingsregler
 • å bruke statistikkprogrammet SPSS til å analysere problemstillinger
 • å skrive en rapport basert på analyse av en problemstilling.

Generell kompetanse

Du vil bli:

 • bevisst akademiske og etiske prinsipper som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterrettelighet
 • bevisst betydningen av å være åpen for kritikk
 • bevisst forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytringer.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap, og tilbys normalt ikke for hospitanter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor i statsvitenskap eller tilsvarende. Opptak på masterprogrammet i statsvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og fem ulike seminarer. Seminarene i forskningsmetode og statistisk metode er obligatoriske. Påmelding til de obligatoriske seminarene i forskningsmetode og statistikk, samt seminarene i databehandling, gjøres i studentweb.

Forelesninger:

 • Legger vekt på å presentere og strukturere pensum.

Obligatorisk seminar i forskningsmetode:

 • Dette er et obligatorisk seminar. Det er ment som hjelp i arbeidet med hjemmeoppgaven. Deltakerne skal legge frem skisse til egen hjemmeoppgave og kommentere andres skisser. Problemstillingen for hjemmeoppgaven velger deltakerne selv. Påmelding gjøres i studentweb.

Obligatorisk seminar i statistisk metode:

 • Dette er et obligatorisk seminar. Det er ment som hjelp i arbeidet med hjemmeoppgaven. Deltakerne skal legge frem skisse til egen hjemmeoppgave og kommentere andres skisser. Problemstillingen for hjemmeoppgaven velger deltakerne selv. Hjemmeoppgaven skal omfatte statistisk analyse av et datasett. Datasettet kan velges fritt, men følgende linker viser til relevante datasett. Disse datasettene kan også benyttes i andre masteremner og/eller til masteroppgaven. Påmelding gjøres i studentweb.

Seminar i databehandling:

 • Seminarene i databehandling omhandler tar opp hvordan data legges til rette for statistisk analyse ved å omkode variabler, opprette indekser, behandle missing med mer. I tillegg blir det vist hvordan OLS-regresjon utføres. Gjennomgangen er stort sett repetisjon fra STV1020 eller tilsvarende bacheloremner. Studentene kan velge om de vil følge et SPSS-seminar eller et R-seminar. SPSS er brukervennlig analyseverktøy, men mangler enkelte funksjoner som R har. R er imidlertid ikke like brukervennlig. Studenter som planlegger å bygge hjemmeoppgaven på paneldata eller å ta STV4025 senere, bør velge et R-seminar. Studenter kan laste ned SPSS gratis fra USIT’s programvareserver. R som er gratis, kan lastes ned fra nettet. Påmelding gjøres i studentweb.

Seminar i dataanalyse:

 • Seminarene i dataanalyse viser hvordan pensumrelaterte analysemetoder utføres i SPSS og R. Studentene velger enten et SPSS-seminar eller et R-seminar og kan følge hele eller deler av seminaret. Seminarene forutsetter SPSS- eller R-kunnskaper som tilsvarer seminarene i databehandling. Seminarene i dataanalyse krever ingen påmelding.

Veiledning drop-in:

 • På drop-in veiledning kan studentene få veiledning på sine egne oppgaver. Studentene møter opp på timene i SPSS eller R utfra eget behov. Veiledning forutsetter SPSS- eller R-kunnskaper som tilsvarer seminarene i databehandling og i dataanalyse. Veiledningen krever ingen påmelding.

Obligatoriske aktiviteter

For seminarene i statistikk og forskningsmetode er følgende aktiviteter obligatoriske:
• Oppmøte 6 av 7 ganger
• Levere og presentere skisse til hjemmeoppgavene
• Delta aktivt på seminarene

Godkjente obligatoriske aktiviteter er et krav for å kunne levere hjemmeoppgaver.

Påmelding

Studenter melder seg opp til de to skisseseminarene og seminarene i databehandling i studentweb. Det er viktig at du i forkant har klart hvilke seminarer som er aktuelle og registrerer disse på studentweb.

Studenter innvilges plass på seminarer direkte. Studenter kan selv gå inn i studentweb å endre seminargruppe frem til 1. september.

Du bytter seminargruppe i "Utdanningsplan - individuell del". Du trykker på blyanten ved siden av emnet. I rullegardinmenyen vil evt. ledige grupper vises. Du får beskjed med en gang om du får byttet.

Når du har fått endret seminargruppen må du lagre og dobbeltsjekke under «Se opplysninger om meg» og «Undervisning» at seminargruppen er endret.

Hvis du ikke får byttet gruppe selv i StudentWeb fordi det ikke er ledig kapasitet kan du i noen tilfeller kontakte Ekspedisjonen i 7.etg. for et eventuelt bytte. Du har kun krav på å få bytte seminargruppe hvis du har fått plass på seminargrupper som kolliderer med hverandre. Hvis du av andre årsaker ønsker å bytte seminargruppe er du ikke garantert å få dette innvilget.

Se SV-fakultetets felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen og to hjemmeoppgaver.

Evalueringen består av tre deler. Første del er en 5 timers skriftlig eksamen i pensum. To hjemmeoppgaver, en i forskningsmetodologi og en i statistikk, utgjør andre og tredje del. Hver hjemmeoppgave skal ha et omfang på 3-5000 ord. Hver del vurderes selvstendig, og teller likt (1/3) i sluttkarakteren. For å bestå emnet, må hver del være bestått. Vi gjør oppmerksom på at begge hjemmeoppgavene, som leveres inn elektronisk, vil bli sjekket for plagiat ved hjelp av URKUND.

Se Institutt for statsvitenskaps retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaver.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Det er tillatt å bruke kalkulator på eksamen. De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator. Under eksamen kan kalkulatoren bare brukes til å utføre regneoperasjoner. Den skal verken brukes til å finne frem til annen relevant informasjon eller til å kommunisere med andre under eksamen.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til institutt for statsvitenskap. Søknaden må være begrunnet og må være instituttet i hende senest 4 uker før skoleeksamen. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2015

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk