STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale temaer som behandles

 • utvelging av enheter (respondenter/intervjupersoner)
 • utforming av spørreskjema og intervjuguide
 • intervjuetikk- og forskerollen
 • bruk av eksisterende surveydata
 • databehandling- og analyse av intervjuer.

Emnet omhandler bruk av survey og intervjuer i både casestudier og komparative undersøkelser. Intervjudelen av kurset legger særlig vekt på semi-strukturerte intervjuer på elitenivå i politikk, byråkrati og samfunnsliv.

Emnet er praktisk orientert. Det gir opplæring i survey og intervjuer som metoderedskap, med vektlegging av konkrete eksempler fra statsvitenskapelig forskning og gjennom oppgaveløsning underveis.

Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å benytte eksisterende survey- og intervjudata eller selve samle inn data via spørreskjema eller intervjuer i forbindelse med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • tilegne deg ytterligere kunnskap om utvelging av enheter til deltakelse i survey- og intervjuundersøkelser.
 • få innsikt i hvordan man formulerer både åpne og lukkede spørsmål i undersøkelser av kunnskap, holdninger, oppfatninger og atferd på en faglig forsvarlig måte.
 • lære om mulige metodiske utfordringer ved og effekter av ulike måter å formulere spørsmål på.
 • tilegne deg mer kunnskap om de særskilte muligheter og utfordringer som knytter seg til komparative intervju- og surveyundersøkelser.
 • få bedre forståelse for intervjuetikk og økt refleksjonsnivå hva gjelder forskerrollen.
 • lære om behandling og -analyse av kvalitative intervjudata.

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne vurdere den faglige kvaliteten på eksisterende survey- og intervjuundersøkelser
 • evne å ta begrunnede valg av prinsipp for egen utvelging av enheter til deltakelse i survey- eller intervjuundersøkelser
 • lære hvordan du skal gå fram når du skal lage spørreskjemaer og intervjuguider selv
 • bli bedre rustet til å behandle og analysere særlig kvalitative intervjudata
 • få praktisk erfaring som kan komme til nytte i ulike faser av arbeidet med masteroppgaven og i andre forskningsprosjekter

Generell kompetanse

Du får:

 • trening i å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk trening i det metodiske håndverket
 • utviklet evnen til å vurdere forskningsmateriale basert på spørreskjemaundersøkelser og intervjuer kritisk
 • generell innsikt i survey- og intervjuundersøkelser som kommer til nytte både i studiene og i arbeidslivet etterpå

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STV4020A – Forskningsmetode og statistikk og vi anbefaler at du har tatt dette eller et tilsvarende emne.  

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Seminarene avholdes etter hver andre forelesning. Tre seminarer vil bestå av presentasjon og diskusjon av innleverte oppgaver, mens det siste seminaret vil brukes til diskusjon av et utvalgt eksempel på et spørreskjema og/eller intervjuguide og til gjennomgang av den siste oppgaveteksten. Emnet går intensivt over fem uker, med siste oppgaveinnlevering i den sjette uken. Emnet legger vekt på prinsippet om «learning by doing».

Eksamen

Mappeevaluering.

Mappen består av:

 • To caseoppgaveinnleveringer der du skal løse en avgrenset metodeoppgave.
  • Lenge: 7-8 sider hver.
  • Innlevering: fastsettes ved semesterstart.
 • En caseoppgaveinnlevering som er mer omfattende.
  • Lengde: 10 sider.
  • Innlevering: i den sjette uken emnet gis.
 • Alle oppgavene vil ta utgangspunkt i konkrete forskningsspørsmål og handle om design av elementer i en survey- eller intervjuundersøkelse.
 • Alle besvarelsene skal begrunne løsningene som skisseres, med basis i emnets pensumlitteratur.

For å bestå emnet, må alle oppgavene være bestått i samme semester som undervisningen gis, og besvarelsene må leveres i tide. De to første oppgavene teller ca. 30 prosent hver, og den siste oppgaven teller ca. 40 prosent. Det gis én samlet karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

 

 

Undervisningsspråk

Norsk