STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale temaer som behandles

 • utvelging av enheter (respondenter/intervjupersoner)
 • utforming av spørreskjema og intervjuguide
 • intervjuetikk- og forskerollen
 • bruk av eksisterende surveydata
 • databehandling- og analyse av intervjuer.

Emnet omhandler bruk av survey og intervjuer i både casestudier og komparative undersøkelser. Intervjudelen av kurset legger særlig vekt på semi-strukturerte intervjuer på elitenivå i politikk, byråkrati og samfunnsliv.

Emnet er praktisk orientert. Det gir opplæring i survey og intervjuer som metoderedskap, med vektlegging av konkrete eksempler fra statsvitenskapelig forskning og gjennom oppgaveløsning underveis.

Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å benytte eksisterende survey- og intervjudata eller selve samle inn data via spørreskjema eller intervjuer i forbindelse med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • tilegne deg ytterligere kunnskap om utvelging av enheter til deltakelse i survey- og intervjuundersøkelser.
 • få innsikt i hvordan man formulerer både åpne og lukkede spørsmål i undersøkelser av kunnskap, holdninger, oppfatninger og atferd på en faglig forsvarlig måte.
 • lære om mulige metodiske utfordringer ved og effekter av ulike måter å formulere spørsmål på.
 • tilegne deg mer kunnskap om de særskilte muligheter og utfordringer som knytter seg til komparative intervju- og surveyundersøkelser.
 • få bedre forståelse for intervjuetikk og økt refleksjonsnivå hva gjelder forskerrollen.
 • lære om behandling og -analyse av kvalitative intervjudata.

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne vurdere den faglige kvaliteten på eksisterende survey- og intervjuundersøkelser
 • evne å ta begrunnede valg av prinsipp for egen utvelging av enheter til deltakelse i survey- eller intervjuundersøkelser
 • lære hvordan du skal gå fram når du skal lage spørreskjemaer og intervjuguider selv
 • bli bedre rustet til å behandle og analysere særlig kvalitative intervjudata
 • få praktisk erfaring som kan komme til nytte i ulike faser av arbeidet med masteroppgaven og i andre forskningsprosjekter

Generell kompetanse

Du får:

 • trening i å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk trening i det metodiske håndverket
 • utviklet evnen til å vurdere forskningsmateriale basert på spørreskjemaundersøkelser og intervjuer kritisk
 • generell innsikt i survey- og intervjuundersøkelser som kommer til nytte både i studiene og i arbeidslivet etterpå

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STV4020A – Forskningsmetode og statistikk og vi anbefaler at du har tatt dette eller et tilsvarende emne.  

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Seminarene vil bestå av diskusjon av innleverte oppgaver, gjennomgang av eksisterende spørreskjema og intervjuguider samt intervjusimulering. Emnet går intensivt over fem-seks uker og legger vekt på prinsippet om «learning by doing». 

Obligatorisk aktivitet  

 • Deltakelse på to (dvs. begge) oppgaveseminarer. 
 • Levere inn én case-basert oppgaveløsning i forkant av hvert oppgaveseminar 
  • Lenge: 7-8 sider hver (maksimalt 3200 ord).
  • Innleveringsdatoer fastsettes ved semesterstart.
  • Oppgavene vil ta utgangspunkt i konkrete forskningsspørsmål og handle om design av enkeltelementer i en survey- eller intervjuundersøkelse. Besvarelsene skal begrunne løsningene som skisseres, med basis i emnets pensumlitteratur.  
  • Studenter kan bli bedt om å levere inn revidert, forbedret øvingsoppgave dersom den som er levert har vesentlige mangler. Begge innleveringene er kvalifiseringsoppgaver som må være godkjent før man går opp til eksamen.  

Fravær fra obligatorisk aktivitet 
Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet. Av faglige hensyn kan det kreves at du må utføre en annen obligatorisk aktivitet som erstatning for det du har gått glipp av. 
 

Eksamen

Hjemmeeksamen  

 • Case-basert
 • Varighet: én uke
 • Lengde: 10 sider (ca. 4000 ord).
 • Innlevering: i slutten av den sjette uken emnet gis. 

Oppgaveteksten vil ta utgangspunkt i et konkret forskningsspørsmål og vil handle om helhetlig design av sentrale elementer i en survey- eller intervjuundersøkelse. Den vil bygge på øvelsesoppgavene, slik at konkret lærdom fra disse kan tas i bruk på eksamen. Besvarelsen skal begrunne løsningene som skisseres, med basis i emnets pensumlitteratur. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Høst 2021

 

 

Undervisningsspråk

Norsk