Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk fordypning i innsamling og analyse av tekst fra ulike kilder, hovedsakelig orientert mot kvalitativ metode. Du vil bli introdusert til ulike typer tekst, og til flere tilnærminger for å samle og bruke tekst i analyser. Du får innsikt i forskningsstrategier og teknikker knyttet til blant annet prosess-sporing, historisk analyse, innholdsanalyse, diskursanalyse og retorisk analyse. Emnet vektlegger konkrete fremgangsmåter og utfordringer du står overfor i møte med ulike typer tekstmateriale, og hvilke forberedelser og etterarbeid som er forbundet med ulike tilnærminger. Et vesentlig mål er at du skal bli i stand til å håndtere og analysere tekst som empiri i arbeidet med din egen masteroppgave.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du har:

 • oversikt over sentrale teoretiske og metodiske perspektiver på tekst som empiri
 • kjennskap til sentrale metoder for analyse av tekst
 • kjennskap til særegne utfordringer ved innhenting og analyse av tekstmateriale i arkiver og i felt

Ferdigheter

Du kan:

 • gjennomføre teoretisk og metodisk velfunderte tekstanalyser
 • arbeide systematisk og kompetent med ulike typer tekst
 • vurdere relevansen og fruktbarheten av ulike tekstanalytiske tilnærminger
 • evaluere forskningsarbeider med tekst som empiri på en reflektert og kritisk måte
 • muntlig presentere og drøfte sentrale bidrag og debatter fra pensumlitteraturen

Generell kompetanse

Du har:

 • evne til å innhente, systematisere og analysere tekstmateriale ut fra samfunnsvitenskapelige teorier og metoder
 • et kritisk perspektiv på din egen rolle i produksjon av tekst som empiri
 • innsikt i teksters betydning for politiske prosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STV4020A – Forskningsmetode og statistikk og vi anbefaler at du har tatt dette eller et tilsvarende emne.  

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot STV4004B – Tekstanalyse (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Hjemmeoppgave og muntlig presentasjon.

Det gis én samlet karakter der oppgaven teller 75 prosent og presentasjonen 25 prosent. For å bestå emnet må både hjemmeoppgaven og muntlig være bestått, og de må være bestått i samme semester.

Muntlig presentasjon

 • Presentasjonen dekker et tema tildelt av foreleser
 • En kort eksaminering som knytter an til pensum følger
 • Den muntlige delen har en samlet ramme på 20-25 minutter

Hjemmeoppgaven

 • Skal bestå av 5000-7500 ord
 • Skrives som en analyse av et selvvalgt tekstmateriale
 • Tema og problemstilling skal være forhåndsgodkjent av emneansvarlig
 • Det forutsettes solid refleksjon rundt både premisser for og utførelse av dokumentbaserte undersøkelser med utgangspunkt i pensum

 

Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaver 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Høst 2021

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk