Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

STV4020E utgår høsten 2019

Formålet med emnet er å sette deltakerne i stand til å utforme, gjennomføre og kritisk vurdere undersøkelsesopplegg der antallet enheter er lavt eller middels (komparativ metode). Sentrale temaer er problemer med å sammenligne på tvers av land og kulturer, valg av enheter for slik sammenligning og de logiske operasjonene som inngår i ulike sammenligningsmetoder. Kurset tar også opp metoder for å forklare viktige historiske endringer som sosiale revolusjoner, politiske regimeendringer og etablering av ulike velferdsstatstyper (komparativ historisk analyse).

Dersom antallet enheter overstiger en håndfull, kreves det en viss grad av formalisering. Derfor legger emnet vekt på Charles Ragins teknikker for kvalitativ komparativ analyse (QCA) i tillegg til mer tradisjonelle komparative metoder for analyse av årsakssammen-henger.  

Emnet er relevant ikke bare for studenter som skal spesialisere seg innenfor fagområdet komparativ politikk, men også for studenter innenfor de andre hovedområdene, internasjonal politikk (IP) og offentlig politikk og administrasjon (OPA). Eksempler på temaer hvor komparativ metode er brukt innenfor IP, er studier av krig, regional ressursforvaltning, internasjonal miljøpolitikk og betingelser for etablering av internasjonale regimer.  Eksempler på temaer hvor komparative metode er brukt innenfor OPA, er komparativ familiepolitikk og velferdsstatsforskning generelt, sosial nettverksanalyser og politikkutforming i EU.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal få kunnskap om:

 • muligheter og problemer knyttet til sammenligninger på tvers av ulike kulturer og land
 • hvordan en bør velge ut enheter for komparative analyser
 • de tradisjonelle komparative metodene, mest like tilfeller og mest forskjellige tilfeller
 • Ragins kvalitative komparative analysemetoder (QCA), både crisp-set- og fuzzy-set-variantene
 • prosess-sporing, dvs. hvordan en kan understøtte studier av årsakssammenhenger innenfor et case
 • hvordan de komparative metodene kan brukes på analyser av historisk materiale

Ferdigheter

Du skal lære:

 • hvordan en kan løse problemer forbundet med sammenligninger på tvers av kulturer og land
 • å bruke de tradisjonelle komparative metodene
 • å bruke Ragins komparative metoder, herunder den tilknyttede software
 • å bruke de ulike komparative metodene på historiske problemstillinger og empiri

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • vurdere kritisk ulike komparative undersøkelser ut fra en metodisk synsvinkel.
 • reflektere over metodiske spørsmål forbundet med sammenligninger på tvers av kulturer og kontekster
 • vurdere hvordan en best kan utforme en komparativ undersøkelse gitt en problemstilling og en bestemt type data

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STV4020A – Forskningsmetode og statistikk og vi anbefaler at du har tatt dette eller et tilsvarende emne.  

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal:

Ved vurdering gis skoleeksamen større vekt enn semesteroppgaven, men den teller aldri mer enn 60 prosent av karakteren. For å bestå emnet, må semesteroppgaven og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksempeloppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk