STV4242B – Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler sentrale sider ved sikkerhets- og forsvarspolitikken etter den kalde krigen. 

Det går særlig inn på norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, med vekt på krisehåndtering og sammenhengen mellom politiske, diplomatiske og militære sider ved deltakelsen. Dette blir diskutert:

  • strategiske spørsmål
  • sammenhengen mellom mål og midler
  • lærdommer av operasjonene

Hva lærer du?

Kunnskaper:

  • Studentene skal få god innsikt i sentrale sider ved den norske politikken, samt den internasjonale konteksten denne politikken inngår i.
  • Studentene skal forstå motivene bak den norske deltakelsen og kunne forklare det norske engasjementet.
  • studentene vil få en innføring i nyere studier og fagdebatt på feltet og bli kjent med sentral norsk og internasjonal litteratur.

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne vurdere de internasjonale operasjonene og den norske deltakelsen analytisk og kritisk.
  • studentene skal kunne besvare sentrale spørsmål om operasjonenes mål og strategier på en selvstendig måte og kunne redegjøre for nasjonal og internasjonal debatt på feltet.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal forbedre sin evne til å analysere sikkerhets- og forsvarspolitikken, både i lys av sentrale trekk ved den internasjonale konteksten etter den kalde krigen og i lys av sentrale sider ved Norges situasjon og behov.
  • studentene skal få et grunnlag for å forme selvstendige problemstillinger og gjøre egne analyser på feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

BA i statsvitenskap eller lignende

Undervisning

Forelesninger.

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

6-timers skoleeksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2017

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk