STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i sentrale statsvitenskapelige temaer innenfor området politisk atferd i et komparativt perspektiv. 

 • Hva er politiske holdninger og verdier?
 • Hvordan dannes og utvikles politiske holdninger og verdier?
 • Hvordan har sosial bakgrunn betydning for velgeratferden?
 • Hvilken rolle spiller politiske holdninger og verdier for velgernes valg?
 • Hvor sterk er velgernes tilknytning til de politiske partiene og hva er konsekvenser av slik tilknytning?
 • I hvor stor grad og hvordan oppfylles demokratiske idealer om deltakelse?
 • Har velgerne tillit til politiske aktører og det politiske systemet?
 • På hvilken måte og i hvor stor grad påvirker moderne medier den enkelte samfunnsborger?

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • fordype deg i utviklingen av komparativ politikk som fagområde og i prinsipper for komparativ forskningsmetode.
 • få innsikt i sentrale begreper og teorier om verdier, holdninger, konfliktlinjer og politisk atferd.
 • oppnå empirisk kunnskap om hvordan holdninger, verdier og offentlig opinion dannes.
 • få innsikt i forskjeller og likheter i politiske holdninger, verdiorienteringer og politisk atferd i avanserte industrisamfunn.

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne drøfte i hvilken grad og hvorfor holdninger, verdier og politisk atferd er forskjellig i ulike land.
 • kunne vurdere hvorfor sammenhengene mellom holdninger, verdier og politisk atferd varierer mellom ulike land.
 • kunne vurdere i hvilken grad den faktiske politiske deltakelsen i avanserte industrisamfunn oppfyller demokratiske idealer om deltakelse.
 • kunne disponere akademiske tekster med selvvalgt eller oppgitt problemstilling.
 • kunne forankre en problemstilling i faglitteraturen på området, og vurdere hvordan valg av problemstilling styrer valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte.
 • kunne formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og gi konstruktiv kritikk på andre studenters utkast til oppgaver.

Generell kompetanse

Du skal:

 • få trening i å anvende teoretisk og begrepsmessig kunnskap om de tema som tas opp på kurset.
 • reflektere over ulike aspekter ved undersøkelser om holdninger, verdier og politisk atferd.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skrive og presentere semesteroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • 4-timers skoleeksamen
 • semesteroppgave
 • obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Semesteroppgaven skal

Sensurering

 • du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven samme semester. Studenter som tidligere har fått godkjent obligatorisk aktivitet og dermed ikke følger seminarundervisningen skal kontakte emneansvarlig for å få oppgavetekst til semesteroppgaven
 • de to delene vurderes sammen og gis en samlet karakter
 • i vurderingen teller skoleeksamen omtrent 70 prosent og semesteroppgaven omtrent 30 prosent av den samlede karakteren.
 • om du klager på eksamensresultatet klager du på både skoleeksamen og semesteroppgaven
 • tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info