STV4452B – Evaluering: Teorier, metoder, erfaring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er dessverre avlyst våren 2017 grunnet for få oppmeldte studenter.

Formålet med emnet er å gi en innføring i teori, metode og debatt omkring evaluering i offentlig sektor. Det blir lagt særlig vekt på evaluering av institusjons- og policy-reformer.

I emnet blir evaluering analysert både som ledd i politisk-demokratiske prosesser og som redskap i forvaltningsutvikling.

Hva lærer du?

Kunnskaper

  • Du skal få grunnleggende kunnskaper om hvordan man lager opplegg for, gjennomfører og kritisk vurderer evalueringsprosjekter

Ferdigheter

Du vil lære å:

  • ta stilling til gjennomføringsstrategier
  • vurdere metoder som skal medvirke til organisasjonslæring
  • utvikle evnen til å drøfte legitimitetsproblemer som kan oppstå i tilknytning til evalueringsprosjekter

Generell kompetanse

  • Utvikle kompetansen til å arbeide selvstendig med et empirisk materiale
  • Styrke evnen til systematisk og kritisk tenking

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Undervisning

Forelesninger.

På siste forelesning presenterer du forslag til tema og problemstilling for semesteroppgaven og får individuell tilbakemelding.

Du skal sammen med en medstudent levere en litteraturgjennomgang (600-800 ord) knyttet til sentrale tema i emnet.

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal:

Skoleeksamen teller mer enn semesteroppgaven. Det gis én samlet karakter. Du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven i samme semester.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst må sendes senest to uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk