RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi et innblikk i den teologisk-filosofiske utvikling innenfor islam, fra tidlig klassisk tid til nåtiden.

Det blir først gitt en introduksjon til utformingen av islamsk teologisk-filosofisk tenkning, hvor man diskuterer betydningen av gresk filosofi, forholdet mellom teologi, filosofi og rettsvitenskap i islam og de viktigste klassiske temaer som åpenbaringsbegrep, predestinasjon, fri vilje og fornuft. I den forbindelse blir også sunni-, shia- og sufiretninger og deres innbyrdes diskusjoner presenteret. Blant andre vil Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Arabi og Rumi trekkes inn som eksempler (jf. primærtekster av disse i pensum).

I andre del av emnet ligger fokus på den moderne utvikling, med utgangspunkt i islamsk modernisme i Egypt og India (Abduh og Iqbal) hvor man diskuterer problemstillinger som nytenkning av islamsk ortodoksi og tradisjon, islams forhold til moderniteten og det sekulære samfunn, kunnskapsbegrepet, skriftsyn og forholdet mellom moderne islamsk filosofi og vestlig filosofi. Her trekkes bl.a. F. Rahman, S. H. Nasr, H. Hanafi, M. Arkoun, M. Al-Jabri, A. Soroush og T Ramadan inn som eksempler (jf. primærtekster av disse i pensum).

Hva lærer du?

Kunnskap: Emnet vil gi kunnskap om grunnleggende tankeretninger innenfor islamsk teologi og filosofi, og innsikt i sentrale teologiske og religionsfilosofiske spørsmål fra den klassisk perioden og i moderne islam.

Ferdigheter: Du skal kunne reflektere over og diskutere islamske konsepter og problemstillinger ved hjelp av teologiske og filosofiske argumenter. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå på profesjonsstudiet i teologi og lektorprogrammet kan søke om plass på undervisning ved å sende e-post til info@teologi.uio.no.

Ved ledig kapasitet på emnet, kan det innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med faglig relevant bakgrunn (studier/praksis) og bachelorgrad/tilsvarende utdanning. Det kreves også at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo, f. eks. kvalifisert som enkeltemnestudent på bachelornivå. Du kan melde din interesse ved å fylle ut og sende inn nettskjema for interesseregistrering til RESA4211 innen fristen 15. desember. Denne interesseregistering blir behandlet som en søknad om opptak til emnet, dersom det er ledig kapasitet, jf. mer informasjon på nettskjemaet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør være fortrolige med islamske grunnbegreper og ha elementær kjennskap til islamsk teologi og filosofi

Undervisning

Fellesundervisning i form av 12 dobbel-forelesninger og et seminar med gruppearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av et refleksjonsnotat på ca. 1200 ord, med respons fra medstudent.

Eksamen

Oppgave på 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Vår 2017

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Dansk

Kontakt

TF-infosenter