Oppbygging og gjennomføring

Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av et sammenhengende løp på seks år eller tolv semestre.

I programmets første år er det fokus på innlæring av grunnleggende ferdigheter gjennom innføringsemner, tekstlesning og hermeneutikk, språkinnlæring samt innføring i grunnleggende teologiske problemstillinger. I tillegg introduseres studentene for praktisk teologi og kirkelig arbeid gjennom den første av i alt tre praksisperioder.

I de avsluttende årene bygges det videre på grunnkunnskapene fra de første årene. Studentene vil få videre undervisning i samtlige teologiske disipliner: Det gamle og Det nye testamente, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi. I fjerde, femte, sjette og syvende semester er det lagt inn til sammen fire valgemner. Disse kan benyttes til

Utveksling til andre universiteter som fakultetet har utvekslingsavtale med.

 • Emner fra fakultetets masterprogrammer
 • Etter søknad, emner ved øvrige masterprogram ved UiO
 • Forskningsseminar i forbindelse med fordypningsoppgaven
 • Leseemner etter avtale med programleder.

I fjerde semester er det mulighet til å reise ut for å studere ved andre universiteter.

Fordypningsoppgaven som utarbeides i tiende og ellevte semester, er på 40 studiepoeng. Studenten står fritt til å velge tema for oppgaven, men det legges opp til at oppgavene skal favnes av de til en hver tid pågående forskningsprosjektene ved fakultetet. Veiledning vil dekkes av personer som jobber innenfor disse prosjektene.

I tredje, åttende og tolvte semester skal studenten ut i praksis. I disse emnene blir den konkrete praksisen satt i sammenheng med utvalgte, relevante teoretiske verktøy.

Dette programmet skal gi en solid teoretisk og praktisk utdannelse som leder opp mot prestetjeneste. Samtidig kvalifiserer fullført program til å søke opptak på forskerutdanning. Det er derfor avgjørende at de praktiske og de teoretiske delene er integrerte deler av utdanningen. I praksisemnene skal teori være en integrert del, og i de teoretiske emnene skal det være bevisstheten om hvordan dette er relevant for profesjonsutøvelsen. Dette mener vi vil styrke både forståelsen av de teoretiske fagtradisjonene samtidig som det vil gi presten en større trygghet i sin profesjon.

Programmet fyller de krav som stilles til praktisk teologisk utdannelse i Den norske kirke. For studenter som ønsker prestetjeneste i Den norske kirke etter fullført program, er det imidlertid obligatorisk å følge Bispemøtets innføringsprogram Veien til prestetjeneste.

Oppbygging for de som starter på studiet fra og med høsten 2020:

12. semester TEOL4020 – Teologi i praksis 3
11. semester TEOL4903 Fordypningsoppgave i teologi - termin 2
10. semester TEOL4401 – Dogmatikk TEOL4903 Fordypningsoppgave i teologi - termin 1 TEOL4003 Religionsmøte og religionsteologi
9. semester TEOL4004 – Historiske perspektiv på nordisk prostestantisme TFF4005 – Theory and Method in the Study of Theology and Religion TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi
8. semester TEOL4012 – Praktisk teologi med institusjonspraksis: sjelesorg TEOL4002 Etikk TEOL4205 De synoptiske evangeliene
7. semester TEOL4107 – Det gamle testemente Valgemne TEOL3004 – Introduksjon til NT-eksegese
6. semester TEOL3003 – Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster Valgemne

TEOL1004 – Hellenistisk gresk

5. semester TEOL1003 – Bibelhebraisk Valgemne TEOL3106 – Religionsfilosofi
4. semester TEOL2004 – Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter Valgemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester TEOL2003 – Oldkirkens historie TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse
2. semester TFF1001 – Kristendommens historie TFF1003 – Etikk og religion TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Aktuelle valgemner som blir undervist høsten 2021:

TEOL3151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn
TFF2480 – Ortodoks liturgi – historie, ritual, mening
TFF3390 – Religion and Ecology
RESA2001 – Islam, kristendom og vesten
TEOL4151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn
TFF4390 – Religion and Ecology
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn
RESA4212 – Islamsk mystikk i komparativt perspektiv
 

Oppbygging for de som starter på studiet fra og med høsten 2016:

12. semester TEOL4020 – Teologi i praksis 3
11. semester TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi
10. semester Valgemne Valgemne Valgemne
9. semester TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk (nedlagt) TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (nedlagt)
8. semester TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk (nedlagt) TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi
7. semester TEOL4001 – Protestantisk religion (nedlagt) TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen (nedlagt)
6. semester TEOL1008 – Hellenistisk gresk II (nedlagt) TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (nedlagt) TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester TEOL1007 – Hellenistisk gresk I (nedlagt) TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium (nedlagt) Valgemne
4. semester TEOL1006 – Bibelhebraisk II (nedlagt) TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse
3. semester TEOL1005 – Bibelhebraisk I (nedlagt) TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning (nedlagt)
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1001 – Kristendommens historie TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

 

Oppbygging for de som har startet på studiet før høsten 2016:

Teologiprogrammet er blitt revidert. Revisjonen omfatter i liten grad endring i det faglige innholdet, men det er foretatt en del strukturelle endringer. Språkfagene (TEOL1001 og TEOL1002) er delt i to emner på 10 studiepoeng hver og undervises over to semestre og ikke ett som tidligere. Flere emner på 30 studiepoeng (TEOL2010, TEOL4010 og TEOL4100)er delt i to, mens fordypningsoppgaven (TEOL4901) og det siste praksissemesteret (TEOL4020) fortsatt er på 30 studiepoeng.

Det forutsettes at alle studentene går over på den nye ordningen. Vi vil i studieåret 2016/2017 også undervise noen emner etter den gamle ordningen. Vi legger til grunn at endringen ikke skal føre til forsinkelser i studiet.

Alle studenten vil få individuelle overgangsplaner, og alle som ønsker det vil få tilbud om individuell samtale om overgangen.

12. semester TEOL4020 – Teologi i praksis 3
11. semester TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi
10. semester Emner/utreise/masteroppgave Emner/utreise/masteroppgave Emner/utreise/masteroppgave
9. semester TEOL4010 – Teologi i praksis 2 (nedlagt) Erstattes av TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk (nedlagt) og TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (nedlagt)
8. semester TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen (nedlagt) TEOL4401 – Dogmatikk
7. semester TEOL4100 – Protestantisk religion (nedlagt)
6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi TEOL3010 – Tro og eksistens (nedlagt)
5. semester TEOL1002 – Bibelhebraisk (nedlagt) TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium (nedlagt)
4. semester TEOL2010 – Teologi i praksis 1 (nedlagt)
3. semester TEOL1001 – Hellenistisk gresk (nedlagt) TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (nedlagt)
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1003 – Etikk og religion TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1001 – Kristendommens historie TFF1002 – Levd religion i Norge

 

10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: cand. theol.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på programmet i teologi (profesjon) må studentene:

 • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
 • Hvert semester innen gitte frister: registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift
 • Ha bestått emner som er obligatoriske i programmet innen antall forsøk tillatt for eksamen for emnet
 • Innfri et minstekrav til studieprogresjon med å ha bestått emner i studieprogrammet på minst:  30 studiepoeng etter ett år; 60 studiepoeng etter to år; 90 studiepoeng etter tre år; 120 studiepoeng etter fire år; 150 studiepoeng etter fem år; og 180 studiepoeng etter seks år.

Det er visse unntak fra disse kravene:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. juni 2021 19:32