Oppbygging og gjennomføring

Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av et sammenhengende løp på seks år eller tolv semestre.

I programmets tre første år er det fokus på innlæring av grunnleggende ferdigheter gjennom innføringsemner, tekstlesning og hermeneutikk, språkinnlæring samt innføring i grunnleggende teologiske problemstillinger. I tillegg introduseres studentene for praktisk teologi og kirkelig arbeid gjennom den første av i alt tre praksisperioder.

I de tre avsluttende årene bygges det videre på grunnkunnskapene fra de første tre årene. Gjennom å følge emnene i syvende til tiende semester vil studentene få videre undervisning i samtlige teologiske disipliner. Det gamle og Det nye testamente, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi. I femte, sjette og tiende semester er det lagt inn til sammen tre valgemner. Disse kan benyttes til

Utveksling til andre universiteter som fakultetet har utvekslingsavtale med.

 • Emner fra fakultetets masterprogrammer
 • Etter søknad, emner ved øvrige masterprogram ved UiO
 • Forskningsseminar i forbindelse med fordypningsoppgaven
 • Leseemner etter avtale med programansvarlig.

I tredje, femte, sjette, sjuende, åttende, tiende og eventuelt ellevte semester er det mulighet til å reise ut for å studere ved andre universiteter.

Fordypningsoppgaven som utarbeides i ellevte semester, er på 30sp. Studenten står fritt til å velge tema for oppgaven, men det legges opp til at oppgavene skal favnes av de til en hver tid pågående forskningsprosjektene ved fakultetet. Veiledning vil dekkes av personer som jobber innenfor disse prosjektene.

I fjerde, niende og tolvte semester skal studenten følge emnene ’Teologi i praksis 1-3’. Innenfor disse emnene underviser lærere både fra fakultetet og fra Det praktisk teologiske seminar. I disse emnene blir den konkrete praksisen satt i sammenheng med utvalgte, relevante teoretiske verktøy.

Dette programmet skal gi en solid teoretisk og praktisk utdannelse som leder opp mot prestetjeneste. Samtidig kvalifiserer fullført program til å søke opptak på forskerutdanning. Det er derfor avgjørende at de praktiske og de teoretiske delene er integrerte deler av utdanningen. I praksisemnene skal teori være en integrert del, og i de teoretiske emnene skal det være bevisstheten om hvordan dette er relevant for profesjonsutøvelsen. Dette mener vi vil styrke både forståelsen av de teoretiske fagtradisjonene samtidig som det vil gi presten en større trygghet i sin profesjon.

Programmet fyller de krav som stilles til praktisk teologisk utdannelse i Den norske kirke. For studenter som ønsker prestetjeneste i Den norske kirke etter fullført program, er det imidlertid obligatorisk å følge Bispemøtets innføringsprogram Veien til prestetjeneste.

Oppbygging for de som starter på studiet fra og med høsten 2019:

Studenter uten tidligere teologistudier, følger første studieåret samme plan som årsenheten i teologi, se nettsiden om oppbygning på årsenheten.  De resterende årene vil i hovedsak ha samme oppbygning som gjelder for de som startet studiet høsten 2016, men tilpasset slik at exphil og exfac inngår senere.  Nærmere informasjon foreligger i løpet av april 2020.

Studenter med tidligere teologistudier, vil følge enten et studieløp etter oppbygning som nevnt over, eller innpasses i tidligere kull og dermed følge oppbygning for de som startet studiet høsten 2016. Dette avgjøres individuelt.

 

Oppbygging for de som starter på studiet fra og med høsten 2016:

12. semester TEOL4020 – Teologi i praksis 3
11. semester TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi
10. semester Valgemne Valgemne Valgemne
9. semester TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis
8. semester TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi
7. semester TEOL4001 – Protestantisk religion TEOL4101 – Gammeltestamentlige kjernetekster
6. semester TEOL1008 – Hellenistisk gresk II TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester TEOL1007 – Hellenistisk gresk I TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium Valgemne
4. semester TEOL1006 – Bibelhebraisk II TEOL2500 – Teologi i praksis 1
3. semester TEOL1005 – Bibelhebraisk I TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1001 – Kristendommens historie TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Det flerreligiøse Norge TFF1003 – Etikk og religion
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

 

Oppbygging for de som har startet på studiet før høsten 2016:

Teologiprogrammet er blitt revidert. Revisjonen omfatter i liten grad endring i det faglige innholdet, men det er foretatt en del strukturelle endringer. Språkfagene (TEOL1001 og TEOL1002) er delt i to emner på 10 studiepoeng hver og undervises over to semestre og ikke ett som tidligere. Flere emner på 30 studiepoeng (TEOL2010, TEOL4010 og TEOL4100)er delt i to, mens fordypningsoppgaven (TEOL4901) og det siste praksissemesteret (TEOL4020) fortsatt er på 30 studiepoeng.

Det forutsettes at alle studentene går over på den nye ordningen. Vi vil i studieåret 2016/2017 også undervise noen emner etter den gamle ordningen. Vi legger til grunn at endringen ikke skal føre til forsinkelser i studiet.

Alle studenten vil få individuelle overgangsplaner, og alle som ønsker det vil få tilbud om individuell samtale om overgangen.

12. semester TEOL4020 – Teologi i praksis 3
11. semester TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi
10. semester Emner/utreise/masteroppgave Emner/utreise/masteroppgave Emner/utreise/masteroppgave
9. semester TEOL4010 – Teologi i praksis 2 (nedlagt) Erstattes av TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk og TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis
8. semester TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi TEOL4101 – Gammeltestamentlige kjernetekster TEOL4401 – Dogmatikk (nedlagt)
7. semester TEOL4100 – Protestantisk religion (nedlagt)
6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi TEOL3010 – Tro og eksistens
5. semester TEOL1002 – Bibelhebraisk (nedlagt) TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium
4. semester TEOL2010 – Teologi i praksis 1 (nedlagt)
3. semester TEOL1001 – Hellenistisk gresk (nedlagt) TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1003 – Etikk og religion TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1001 – Kristendommens historie TFF1002 – Det flerreligiøse Norge

 

10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Relevante valgemner som undervises ved andre fakulteter:

LAT1001 – Innføring i latin I
LAT1002 – Innføring i latin II
 

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: cand. theol.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på programmet i teologi (profesjon) må studentene:

 • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
 • Hvert semester innen gitte frister: registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift
 • Ha bestått emner som er obligatoriske i programmet innen antall forsøk tillatt for eksamen for emnet
 • Innfri et minstekrav til studieprogresjon med å ha bestått emner i studieprogrammet på minst:  30 studiepoeng etter ett år; 60 studiepoeng etter to år; 90 studiepoeng etter tre år; 120 studiepoeng etter fire år; 150 studiepoeng etter fem år; og 180 studiepoeng etter seks år.

Det er visse unntak fra disse kravene:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33