RESA4212 – Islamsk mystikk i komparativt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Målet for kurset er å presentere den islamske mystikken (sufismen) som et religiøst, sosiokulturelt og filosofisk fenomen, og å plassere den i forhold til andre mystiske tradisjoner.

Undervisningen gir en kort introduksjon til mystikkens betydning i forskjellige religiøse tradisjoner, og en komprimert gjennomgang av jødisk og kristen mystikk. Dernest presenteres sufismen med vekt på institusjonalisering i form av sufi-ordener og etableringen av sufi-praksis, bl.a. i form av askese og meditasjon, noe som settes i relasjon til tilsvarende tradisjoner innenfor kristendommen.

Undervisningen omfatter de tidlige sufier (H. Basri, R. Adawiya, M. al-Halladj) som var med på å markere sufismen som en spirituell dimensjon av islam og de klassiske sufi-tenkerne (Ibn Arabi, Rumi) som utformet en filosofisk sufi-tolkning av islam. Deres ideer settes i relasjon til klassisk og moderne religions-filosofisk tenkning innenfor kristendommen (Mester Eckehart, Søren Kierkegaard).

Det blir også gitt en oversikt over sufismens aktuelle stilling i islam, og sufi-aktiviteter i Vesten.

Kurset avslutter med overveielser om mystikken som et møtested mellom religioner, og om de moderne vitenskapenes forhold til mystikk.

Hva lærer du?

Kunnskap: Du lærer om sufismens historie, dens filosofi og sufi-praksis, og får innsikt i sufismens forhold til den jødiske og den kristne mystiske tradisjon.

Ferdigheter: Du skal være i stand til å analysere både sammenheng og spenningsforhold mellom ortodoks islam og sufisme, og å reflektere over mystikkens betydning på tvers av religioner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå i profesjonsstudiet i teologi (dvs. på fjerde-sjette året) som ønsker å ta dette emnet på masternivå, bes sende en søknad pr e-post til TF-infosenter innen de samme frister som gjelder for å søke undervisning til bacheloremner på TF.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør være fortrolige med islamske grunnbegreper og ha elementær kjennskap til islams historie.

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter:

Innlevering av et refleksjonsnotat på ca. 1200 ord, med respons fra medstudent.

Eksamen

Semesteroppgave på 3000-4000 ord.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst 2021
Eksamen
Høst 2021
Undervisningsspråk

Dansk

Kontakt

TF-infosenter