Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset:

Eksamensformen endres fra fire timers individuell skriftlig prøve med tilsyn, til fire timers hjemmeeksamen.

 

Emnet gir en innføring i grunnelementer i hellenistisk gresk og bruk av gresk i tolkningen av tekster i Det nye testamente.

Emnet henger sammen med emnet TEOL1007 – Hellenistisk gresk I. Disse to emnene gir sammen en leseferdighet i språket.

Emnet retter seg mot teologistudenter, fordi kunnskap i tolkning av bibeltekster med grunnlag i originalspråk er en sentral del av en teologs kompetanse. Det vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hellenistisk gresk i annen studiesammenheng.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Kurset gir kunnskap i hellenistisk gresk slik det foreligger i Det nye testamente. Det gis en innføring i språkets morfologi og syntaks gjennom studiet av grammatikk og lesning av tekster. Det gis også en fordypet innføring i Nestle-Alands utgave av Det nye testamentet.

Ferdigheter:
Du vil kunne lese tekster på hellenistisk gresk ved hjelp av grammatikk og ordbok. Du vil kunne orientere deg i Nestle-Alands utgave av den greske teksten og kjenne til hvordan det kritiske apparatet fungerer.

Holdninger:
Du vil erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at tekster leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaring vil du se betydningen fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret med to dobbelttimer undervisning hver uke. Undervisningen krever aktiv deltakelse av studentene som presenterer sine egne oversettelser og diskuterer dem i plenum. Det anbefales sterkt å følge all undervisningen i emnet.

Obligatorisk aktivitet

Sju korte skriftlige prøver avholdes i undervisningstiden. Fire av dem må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset:

Fire timers hjemmeeksamen i Inspera.

 

Opprinnelig eksamensform:

Fire timers individuell skriftlig prøve med tilsyn.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Hjelpemidler gjeldene for individuell skriftlig prøve med tilsyn:

Ordbok:

Jarl Henning Ulrichsen (2009) Gresk-norsk ordbok til Det nye testamentet. Tapir, Trondheim.

Grammatikk:

Ragnar Leivestad/Bjørn Helge Sandvei (1998) Nytestamentlig gresk grammatikk. Oslo, Universitetsforlaget.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det avholdes konteeksamen for de kandidatene som stryker til ordinær eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2020.

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter