TEOL2200 – Hellenistisk gresk og Det nye testamente

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen i emnet: ”Hellenistisk gresk og Det nye testamente” fyller et helt semester. Undervisningen har to hovedpunkter: Språkinnlæringen, her hører også tekstkritikken med, og en gjennomgang av Markusevangeliet , med henvisninger til den greske teksten og studert med hjelp av aktuelle fortolknings- og metodeperspektiv fra den nytestamentlige forskningen slik den drives internasjonalt i dag.

Emnet har som mål å belyse forholdet mellem gresk tekst, konteksten og det perspektiv som er valgt for fortolkningen – både gjennem lesning og analyse av andres fortolkninger og i arbeidet med egen fortolkning. Emnet vekter språkinnlæringen med 20 ETCS, Markuslesningen og fortolkningsteorien med 10 ETCS.

Hva lærer du?

 • Du vil oppnå et nivå i hellenistisk gresk (morfologi og syntaks), som gjør det mulig for deg, ved hjelp av relevante hjelpemidler (grammatikk og ordbøker) selv å oversette og arbeide med nytestamentlige tekster, og å kunne vurdere andres oversettelser.
 • Du vil kunne orientere deg i Nestle-Alands versjon av den greske teksten og i hovedtrekk kjenne til hvordan det kritiske apparatet fungerer.
 • Du vil få et inngående kjennskab til Markusevangeliet, innledningsspørsmål, litterære former, evangeliets narrative dynamik og teologi.
 • Du vil få kjennskap til hvordan tekstens mening oppstår i interaksjon med leseren gjennom valg av perspektiv, valg av kontekst og valg av oversettelse.
 • Du vil lære å analysere andres fortolkninger og å argumentere for din egen, både muntlig og skriftlig.
 • Du vil få kjennskap til en rekke aktuelle forskningsperspektiv og metoder.
 • Du vil få trening i å lese vitenskapelige artikler som, tematisk og metodisk behandler relevant stoff i Markusevangeliet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TFF1004 – Hellige tekster eller tilsvarende.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot TEOL1001 – Hellenistisk gresk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen i hellenistisk gresk og Markusevangeliet har en felles introduksjonssesjon. Undervisningen strekker seg over 13 uker. De første 2 ukene er det intensiv undervisning i gresk, slik at alle timene brukes til gresk. Fra uke 3 starter undervisningen i Markus-evangeliet, og mot slutten av semesteret tar den igjen de timene som falt bort tidligere. Undervisningen i NT vil veksle mellem eget arbeid med stoffet (analytiske øvelser i tilknytning til lesningen av Markusevangeliet og pensumframlegg) og forelesninger over sentrale tekster og temaer i Markusevangeliet og nytestamentlig metode.

Arbeidskrav:

Den studerende må oppfylle

 • et frammøte på 80% til undervisningen i Markusevangeliet.
 • i forbindelse med undervisningen i hellenistisk gresk å ha levert og fått godkjent 80% av øvelsene.
 • å ha levert og ha fått godkjent to presentasjoner av pensumsartikler til Markus-seminaret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappe bestående av følgende deler:

 • Det holdes en 6-timers skole-eksamen i gresk.
 • Det gis en 5 dagers hjemme-eksamen med et et essay på 3000-4000 ord med en tematisk fortolkning av en Markustekst.

Det gis en samlet karakter på mappen i sin helhet

Hjelpemidler

Ordbok: Barclay Newmans A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament
Grammatikk: Valgfri gresk grammatikk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter