Dette emnet er nedlagt

TEOL2300 – Bibelhebraisk og Det gamle testamente

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to hovedkomponenter: Innlæring av grunnelementene i bibelhebraisk språk og bruk av hebraisk i tolkningen av tekster i Det gamle testamente. Språkstudiet utgjør 2/3 og fortolkning av tekster 1/3 av emnet. I språkstudiet leser en et variert utvalg av tekster fra hele Det gamle testamente og blir gjennom dette kjent med ulike stilarter og genre. Fortolkningen av tekster er konsentrert om Deuteronomium som er et av de mest sentrale skrifter i Det gamle testamente. Tekstene er her valgt både for å kaste lys over Deuteronomiums teologi, og viktige tema i Det gamle testamente som helhet: gudsbilde, pakten, utvelgelsen av Israel, det lovede land, loven, kulten, trosbekjennelser, konge og profet. I begge delene av emnet gis en innføring i ulike tekstvarianter og tekstkritikk.

Emnet retter seg mot teologistudenter fordi kunnskap om bibeltekster er en sentral del av presters faglighet. Det vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hebraisk i annen studiesammenheng. Emnet kan være velegnet som støttefag for arabisk og for semittiske språkvitenskap generelt. Videre gir emnet god bakgrunn for studenter som er interessert i religionshistorie og jødiske studier. Dessuten gir klassisk hebraisk en god bakgrunn for moderne hebraisk.

Hva lærer du?

Kunnskap: Den primære hensikt med kurset er å gi kunnskap i klassisk hebraisk slik det foreligger i Det gamle testamente. Det gis derfor en grundig innføring i dette språkets struktur, dets morfologi, syntaks og genrer. En lærer å anvende språkets strukturelle sider og vokabular ved å lese tekster. Et viktig anliggende ved emnet er også å gi innsikt i hvordan språkkunnskapen skal anvendes i fortolkning av tekster i deres historiske kontekst. Her får studenten kunnskap om Deuteronomium og den viktige rolle dette skriftet har i Det gamle testamente. Gjennom fortolkningen av konkrete tekster i dette skriftet gis det kunnskap om sentrale deler av gammeltestamentlig teologi og tankeverden.

Ferdigheter: Studenten skal nå et nivå hvor vedkommende er i stand til en selvstendig lesning av gammeltestamentlige tekster på hebraisk ved hjelp av ordbok og grammatikk. Studenten skal ha utviklet kunnskap om problemstillinger og metoder som er viktige for historisk-filologisk fortolkning av bibeltekster og ha kjennskap til tekstvarianter og tekstkritikk. Gjennom studiet av Deuteronomium skal studenten bli satt i stand til å fortolke enkelttekster i en større historisk og litterær kontekst.

Holdninger: Studenten skal erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at dette leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaring skal studenten se den betydning fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement. Studenten skal gis mulighet til å forme kritiske meninger om tekstenes innhold, samt evne til å forstå og evaluere den aktuelle faglitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TFF1004 – Hellige tekster

Overlappende emner

Emnet reduseres tilsvarende overlapp, men på grunn av eksamensformen er det ikke mulighet for å ta en av de to delene i emnet. Samtlige studenter må ta emnet og gå opp til eksamen i sin helhet.

Undervisning

Undervisningen i hebraisk vil strekke seg over hele semesteret. I de første ukene vil det være 9 seminartimer i uka, deretter trappes dette ned til 7 og 5 seminartimer i uka. Disse vil inneholde forelesninger og praktisk tekstgjennomgang og -analyse sammen med foreleser. Vel én tredel av pensum blir gjennomgått i forelesningene. Resten leses på egen hånd, eller i kollokviegrupper.

Fortolkningen av tekster i Det gamle testamente vil starte en måned ut i semesteret og vil ha 2 forelesningstimer og 3 seminartimer i uka. Forelesningene vil konsentreres om sentrale tema med utgangspunkt i Deuteronomium. I seminarene vil en fortolke tekstavsnitt som studenten er forberedt på, og drøfte tilhørende tema.


Arbeidskrav:

Den studerende må oppfylle:

  • Et fremmøtekrav på 80% til undervisningen, både i hebraisk og i Det gamle testamente.
  • Ukentlig å levere en oversettelse og analyse av sju setninger på hebraisk.
  • Å fortolke et oppgitt tekstavsnitt til hvert seminar i studiet av Deuteronomium.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappe bestående av følgende deler:

  • Det avholdes en seks timers skriftlig individuell prøve i hebraisk med tilsyn på slutten av kurset.
  • Det gis fem dagers hjemmeeksamen i fortolkning av tekster fra Det gamle testamente. Denne vil inneholde et avsnitt fra tekstpensum i Deuteronomium som skal oversettes og fortolkes, samt et tema fra teksten som skal belyses.

Det gis en samlet karakter på mappen i sin helhet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Tillatte hjelpemidler i den seks timers skriftlige individuelle prøven er ordbok og grammatikk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter