Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vitenskapelig tolkning av hebraiske tekster fra Det gamle testamente – gjennom studium av utvalgte tekster fra Deuteronomium/Femte Mosebok. Denne boken er et av de mest sentrale skrifter i den gammelhebraiske boksamlingen. Tekstene er valgt både for å gi innblikk i innholdet i Deuteronomium og for å illustrere viktig teologisk tematikk i Den hebraiske bibelen som helhet: gudsbilde, pakt, lov, utvelgelse av Israel, osv.
Emnet gir også en innføring i tekstvarianter og tekstkritikk og det forutsetter ferdigheter i bibelhebraisk språk.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om Deuteronomium og om den viktige rollen dette skriftet og den deuteronomistiske teologien har i Den hebraiske bibelen. Gjennom fortolkningen av tekster i boken får du også kunnskap om sentrale deler av gammelhebraisk teologi og tankeverden.

Ferdigheter

Den primære hensikten med kurset er å lære å fortolke bibelhebraiske tekster i deres språklige og historiske kontekst. Du lærer å vurdere og bruke metoder som er viktige for historisk-filologisk fortolkning av bibeltekster og kan arbeide med tekstvarianter og tekstkritikk.

Holdninger

Du skal erfare hvordan grunnspråklige studier av historiske kilder fremmer kritisk faglig fortolkning. Du får mulighet til å forme selvstendige meninger om tekstenes innhold, og til å forstå og evaluere aktuell faglitteratur. Alt dette gir deg forståelse for betydningen av kritisk og selvstendig refleksjon i oppbygningen av teologisk refleksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

TFF1004 – Hellige tekster.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL2300 – Bibelhebraisk og Det gamle testamente (nedlagt)

Undervisning

 

Undervisning

Emnet har tre timers undervisning hver uke. Første time har oftest form av forelesning som gir innføring i historisk-filologisk teksttolkning og i tolkning av tekster fra Deuteronomium. De to siste timene foregår oftest som seminar. Her vil studentene arbeide med forberedte tekstavsnitt, og drøfte tilhørende tekstlige og teologiske spørsmål. Det forutsettes at studentene har forberedt seg ved å lese bibeltekstene og relevante pensumtekster og har jobbet med arbeidsspørsmål til tekstene forut for de enkelte seminarene.

Obligatorisk aktivitet

Faglærer kunngjør et utvalg av åtte av de tekstavsnittene fra Deuteronomium/Femte Mosebok som gjennomgås i seminarene. Hver student velger ut minst fire av disse avsnittene og skriver et notat på minst 2000 tegn knyttet til hver av disse fire avsnittene. Notatene kan med fordel utarbeides på bakgrunn av faglærerens arbeidsspørsmål til tekstavsnittene. Notatet leveres i Canvas før det aktuelle seminaret. Det er ikke anledning til å gå opp til eksamen uten å ha fått godkjent fire notater.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord. Denne vil inneholde et avsnitt fra tekstpensum i Deuteronomium som skal oversettes og fortolkes, samt ett tema fra teksten som skal belyses også med tekster utenfor Deuteronomium.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys siste gang høsten 2020.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter