Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innlæring av grunnelementene i bibelhebraisk språk og bruk av hebraisk i tolkningen av tekster i Det gamle testamente. I emnet leser du et variert utvalg av tekster fra hele Det gamle testamente og blir gjennom dette kjent med ulike stilarter og genre.

Emnet henger sammen med og undervises integrert med TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium. I begge emnene gis en innføring i ulike tekstvarianter og tekstkritikk.

Emnet retter seg mot teologistudenter fordi kunnskap i tolkning av bibeltekster med grunnlag i orginalspråk er en sentral del av presters faglighet. Det vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hebraisk i annen studiesammenheng. Emnet kan være velegnet som støttefag for arabisk og for semittisk språkvitenskap generelt. Videre gir emnet god bakgrunn for studenter som er interessert i religionshistorie og jødiske studier. Dessuten gir klassisk hebraisk en god bakgrunn for moderne hebraisk.

Hva lærer du?

Den primære hensikt med kurset er å gi kunnskap i klassisk hebraisk slik det foreligger i Det gamle testamente. Det gis derfor en grundig innføring i dette språkets struktur, dets morfologi, syntaks og genrer. Du lærer å anvende språkets strukturelle sider og vokabular ved å lese tekster. Et viktig anliggende ved emnet er også å gi innsikt i hvordan språkkunnskapen skal anvendes i fortolkning av tekster i deres historiske kontekst.

Ferdigheter

Du skal nå et nivå hvor du er i stand til en selvstendig lesning av gammeltestamentlige tekster på hebraisk ved hjelp av ordbok og grammatikk. Du skal ha utviklet kunnskap om problemstillinger og metoder som er viktige for historisk-filologisk fortolkning av bibeltekster og ha kjennskap til tekstvarianter og tekstkritikk.

Holdninger

Du skal erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at dette leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaring skal du se den betydning fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret med tre dobbelttimer undervisning hver uke. Undervisningen vil bestå av forelesninger og praktisk tekstgjennomgang og analyse sammen med foreleser. Det er en fordel at studentene arbeider sammen i kollokviegrupper. Det anbefales sterkt å følge all undervisning i emnet, samt å møte opp fra første undervisningsdag av.

Obligatorisk aktivitet

  • Ukentlig å levere en oversettelse og analyse av sju setninger på hebraisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det avholdes en seks timers skriftlig individuell prøve med tilsyn.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler er ordbok og grammatikk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Dette emnet går for siste gang høsten 2016.

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter