TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir øvelse i vitenskapelig tolkning av tekster fra Den hebraiske Bibelen / Det gamle testamente, med vekt på innlæring av metoder som brukes i slik tolkning, og med bruk av informasjonsteknologi for tolkning av bibeltekster på originalspråk. Emnet gir et møte med tekster og tanker som har stått sentralt i moderne, særlig protestantisk, fortolkning av Den hebraiske Bibelen (HB). Studenten leser et obligatorisk pensum med tekster fra HB og velger dertil ett av tre valgpensa med tekster fra andre deler av tekstsamlingen. I løpet av kurset velger studentene en bibeltekst fra sitt pensum og skriver en semesteroppgave der de oversetter og fortolker denne teksten ved hjelp av relevante metodiske redskaper. I tillegg skriver studentene fire korte notater til utvalgte emner i kursets læringsinnhold. 

Hva lærer du?

Kunnskaper
Studenter som gjennomfører emnet kan gjøre rede for metodiske hovedpunkter ved vitenskapelig bibeltolkning, såsom tekstkritikk, filologiske metoder, historisk-kritiske metoder, litterære metoder og ideologikritiske metoder. Studenten vil kjenne til oppslagsverk, kommentarlitteratur og andre relevante verktøy som brukes i vitenskapelig bibeltolkning. Deltakerne vil få kjennskap til teologisk sentrale tekster og konsepter i den gammeltestamentlige boksamlingen.

Ferdigheter
Studenten blir i stand til å utføre selvstendig tolkning av gammeltestamentlige tekster, herunder å gjøre tekstkritiske valg, velge og gjøre rede for tolkningens overordnede mål, velge tolkningsmetoder og bruke relevante oppslagsverk og referanselitteratur.

Holdninger
Studenter som fullfører emnet ser betydningen og verdien av å kunne arbeide selvstendig, kritisk og vitenskapelig med tekster som anses som kanoniske eller hellige. De ser at slikt arbeid kan berike, utfordre og frigjøre mennesker i de lese-fellesskapene som bruker tekstene, og de ser at et kritisk blikk på religiøse charter-tekster kan ha verdi også for det sekulære samfunnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kompetanse tilsvarende bachelorgrad med 80-gruppe i livssyn, religion eller kristendom, minst 20 studiepoeng i bibelhebraisk språk samt følgende (eller tilsvarende) emner:

Undervisning

Undervisning

Undervisningen består i den første perioden av innledende forelesninger og deretter seminarer på tre timer, ett samvær hver uke. Den første av de tre seminartimene går normalt til tekstkritisk og filologisk arbeid med en gitt tekst, eller til gjennomgang av innleverte studentoppgaver (se nedenfor). De to siste timene går til arbeid med historisk-kritiske, litterære og ideologi-kritiske tolkningsmetoder. Studenter forutsettes å forberede seg til seminarene ved å sette seg inn i den aktuelle teksten/studentoppgavene. Det vil hvert semester bli undervist i emnets obligatoriske pensum og i ett av emnets valgpensa. Likevel tilbys det veiledning i alle valgdeler, og det er anledning til å legge opp en valgdel som ikke undervises, forutsatt at man skriver sin semesteroppgave om en bibeltekst i denne valgdelen.

Obligatoriske aktiviteter
a) Studentene må delta i minst 80 prosent av undervisningen.
b) Studentene leverer utkast til sin semesteroppgave (ikke mindre enn 1500 ord) midtveis i kurset. Emnet for semesteroppgaven skal være forhåndsgodkjent av faglærer.
c) Faglærer kunngjør fire oppgaver med problemstillinger knyttet til emnets læringsmål. Disse leveres innen angitte tidsfrister, og besvarelsene kan utgjøre grunnlag for plenumsdiskusjon i seminarene. Det gis individuell tilbakemelding på innleverte notater, og studenten kan bearbeide notatene frem mot eksamen.

Eksamen

Emnet har mappevurdering.

Mappen skal inneholde:
• Semesteroppgave på 3000-4000 ord som inneholder en selvstendig vitenskapelig tolkning av en av tekstene i kursets tekstpensum. Semesteroppgaven teller 60 prosent av karakteren.
• Fire selvstendige, korte notater (200 – 500 ord) om utvalgte problemstillinger i emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys siste gang høsten 2020.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter