TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2021 grunnet Covid-19:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av det skriftlige arbeidet.

 

Masteroppgaven har en sentral plass i det erfaringsbaserte masterstudiet i praktisk teologi. Oppgaven skal vise at studenten kan arbeide med praktisk teologi i tråd med en vitenskapelig tilnærming. Studenten velger tema og metode for oppgaven i samråd med programleder og tildeles veileder.

Hva lærer du?

Masteroppgaven er et faglig prosjekt som krever ett semesters arbeid (30 ECTS). Gjennom å arbeide med oppgaven skal studenten lære å og vise at hun/han kan gjennomføre et faglig, vitenskapelig arbeid bygget på aktuelle metoder og temaer innen praktisk teologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter på emnet må være tatt opp på programmet Erfaringsbasert master i praktisk teologi.

De som ikke allerede har studieplass på programmet, kan søke om opptak, se UiOs studieprogrammer. Studenter som har studierett på programmet, må søke på emnet og melde seg til eksamen i Studentweb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten bør ha gjennomført emnet TEOL4514 Prest og teolog i praksis før oppstart av masteroppgaven. Innføringsemnet kan være avlagt ved et av lærestedene som samarbeider om programmet Erfaringsbasert master i praktisk teologi (MF, VID eller UiO).

Undervisning

Studenten må få tema og problemstilling for masteroppgaven godkjent av masterstudiets programleder før arbeidet med oppgaven starter.  Problemstillingen utformes i god tid før masteroppgaven påbegynnes. På bakgrunn av dette tildeles veileder. Det blir gitt inntil åtte timer veiledning.

For å få levere masteroppgaven kreves det at studenten har hatt veiledningstimer. Veileder vurderer om studenten har søkt tilstrekkelig antall timer veiledning.

Hvert semester tilbys metode/fremleggseminar, der studenten får drøftet sin oppgave med medstudenter og lærere. Seminarene holdes i samarbeid med andre programmer ved Det teologiske fakultet

Eksamen

Studenten kan arbeide med oppgaven individuelt eller sammen med andre studenter. Oppgaven kan gjennomføres som a) en tradisjonell avhandling/monografi eller som b) en artikkelbasert oppgave.

a) En masteroppgave i form av tradisjonell avhandling/monografi leveres som et større skriftlig arbeid. Dette arbeidet kan være litteraturbasert eller basert på empirisk forskning. Arbeidet skal ha et omfang på 20000 – 28000 ord.

b) En artikkelbasert masteroppgave består av en vitenskapelig artikkel og en sammenbinding/kappe. Artikkelen skal være et utkast klar for innsending til et vitenskapelig tidsskrift, etter det aktuelle tidsskriftet krav til form og omfang. Sammen med artikkelen skal det leveres en utdypende sammenfatning/kappe på 5000 – 7000 ord. Her utvider og utvikler du temaet for artikkelen. Sammenfatningen (kappen) skal ikke være en oppsummering av artikkelen, men en utdyping av sentrale elementer i artikkelen, med et bredere perspektiv og en videre/dypere diskusjon av artikkelens funn med tanke på bakgrunn/forskningskontekst, teori og metode

Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt. eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm. Tittelbladet på oppgaven skal angi studentens navn, tittel på oppgaven, tittel og navn på veileder og teksten "Masteroppgave i praktisk-teologi, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet", samt semester og årstall.

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv.

 

Endringer på emnet våren 2021 grunnet Covid-19:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av det skriftlige arbeidet.

 

Opprinnelig eksamensform:

Det fastsettes en foreløpig karakter for det skriftlige arbeidet før den muntlige prøven. Den foreløpig karakteren for det skriftlige arbeidet vil være utgangspunktet for eventuell klage på karakterfastsettelse.

Etter at den foreløpige karakteren er gjort kjent for studenten gjennomføres en muntlig prøve på inntil 45 minutter. Studenten medbringer til den muntlige prøven en presentasjon (omfang 400 ord) av hovedproblemstillingen i oppgaven.

På grunnlag av oppgaven og den muntlige prøven fastsettes den endelige karakteren. Den muntlige prøven kan justere den foreløpige karakteren opp eller ned med inntil en karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk