TFF2010 – Kristendom, oppvekst og læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på læringspraksiser i Den norske kirkes trosopplæring, hvor hensikten er alle døpte barn og unge skal få mulighet til å lære om den kristne religion som sin egen religion. Du vil få en grunnleggende innføring i religionspedagogikk, både som fag- og forskningstradisjon og som verktøy  for å forstå og skape læringspraksiser. Emnet gjennomføres i et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene kjennskap til sentrale posisjoner og  tilnærminger i religionspedagogisk tenkning og praksis, kunnskap om barn og unges oppvekst- og livsvilkår i dagens samfunn, og forståelse for hvilke premisser kristen tro og tradisjon kan formidles på i Den norske kirke i dag.

Studentene skal lære å planlegge og lede kirkelige læringsaktiviteter med barn og ungdom på teologisk, religionspedagogisk og kulturfaglig informert vis. Vi skal jobbe med utvikling, ledelse og gjennomføring av slike aktiviteter med vekt på bl.a. prekenarbeid, estetiske praksiser og samtaler om religiøse og eksistensielle spørsmål.  

Undervisningen vil skje både gjennom forelesninger, verksteder og nettbaserte aktiviteter, og den vil være gruppert rundt tre temaområder:

  • Læring, religion og oppvekst
  • Religiøse og eksistensielle spørsmål i trosopplæringen
  • Planarbeid, ledelse og læringsaktiviteter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot TFF2020 – Kristendom, oppvekst og læring

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter:

Undervisningen er obligatorisk. og er lagt til 2 samlinger på 2 dager hver. Deltagelse i læringsaktiviteter på digitale arenaer mellom samlingene er også obligatorisk.

Tre skriftlige innleveringer som skrives under veiledning. Innleveringene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Innleveringene danner grunnlaget for oppgavene som skal leveres i mappen.

Eksamen

Emnet har mappeinnlevering.

Mappen skal inneholde tre oppgaver, hver på ca 2000 ord.

Ved bedømmelsen vil alle besvarelsene telle likt. Det gis én samlet karakter.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Høst 2016

Høsten 2017 tilbys dette emnet kun som etter- og videreutdanning.

Eksamen

Vår 2020

Høst 2016

Høsten 2017 tilbys dette emnet kun som etter- og videreutdanning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter