TFF2220 – Film, populærkultur og livstolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Film og andre deler av populærkulturen spiller en vesentlig rolle for livstolkningen til mange mennesker i dag. Emnet vil gi innblikk i populærkulturen som arena for samtaler om livets store spørsmål, med særlig vekt på film. Det vil bli lagt vekt på spillefilm, men også TV-serier og andre filmtyper vil bli tematisert. Filmene vil bli studert med et fokus på hvordan mennesker konstruerer sin egen livsforståelse med hjelp av filmopplevelser, men også ut fra en kritisk analyse av populærkulturelle filmers forestillingsverdener.

Emnet har 3 deler:

  • Populærkultur, religion og livstolkning: Her får du innblikk i ulike dimensjoner ved populærkulturen som kilde til og arena for livstolkning. Utvalgte casestudier belyser emnets temaer i forhold til bl.a. musikk, reklame, TV-serier og Internett. Studentene velger fordypning hvor emnets tema diskuteres i relasjon til skole eller kirke.
  • Film som livstolkning: Her får du innsikt i film som bidrag til livstolkning. Hvordan skjer meningsdannelse i møte med film? Det vil bli lagt særlig vekt på filmers bearbeiding av motiver fra kristen tro og etikk. 
  • Mediedidaktikk: her velger du fordypning med vekt på skole eller kirke. I fordypningen skole får du kjennskap til viktige ressurser for bruk av film i undervisningen og innblikk i filmanalyse står sentralt. Valgdelen vil gi kjennskap til filmer som presenterer ulike religioner og livssyn. Fordyper du deg med vekt på kirke lærer du om film i ulike deler av kirkelig arbeid. Valgdelen vil gi kjennskap til filmer som tematiserer ulike deler av kristen tro, innblikk i filmanalyse og metoder til bruk av film i undervisning og trosopplæring

Emnet vil være særlig aktuelt for lærerstudenter, religion/teologisstudenter, trosopplærere eller som videreutdanning for kirkelige ansatte.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

Kunnskap om religionenes rolle i populærkulturen, med særlig fokus på kristendom og film, samt meningsdannelse og livstolkning med utgangspunkt i populærkulturelle uttrykk.

Ferdigheter:

Ferdigheter til å analysere og reflektere over viktige trekk ved populærkulturen og dens framstilling av religion, samt praktiske ferdigheter til å arbeide med spørsmål knyttet til film, religion og livstolkning i skole eller kirke.

Generell kompetanse til å kunne bruke film som en del av religions- og livssynsundervisning, og som en del av den digitale mediekompetansen slik det forutsettes i Kunnskapsløftet og Læreplan 06.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot emnet REL115 Film, populærkultur og livstolkning ved Høgskolen i Volda.

Undervisning

Undervisningen består av to todagerssamlinger med forelesninger på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. I tillegg kommer 13 nettleksjoner som er relatert til pensum.

Obligatoriske aktiviteter

Det er obligatorisk nærvær på samlingene i Oslo og obligatorisk deltakelse i nettaktiviteter. Følgende to arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen; en skriftlig oppgave, og en oppgave som framføres muntlig på en av studiets samlinger.

Eksamen

Oppgave 6000 - 8000 ord.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Høst 2016

Emnet tilbys ikke høsten 2017

Eksamen

Høst 2019

Emnet tilbys ikke høsten 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter