TFF4110 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kan kunst lære oss noe om troen? Hvilke roller kan bilder, skulpturer, bygninger og andre kulturelle uttrykk spille for vår fortolkning av livet og troen? I emnet «Kunst og tro. Fortolkning og formidling» tas studentene med på en reise som går fra kristendommens første estetiske utforming, via renessansens kunstneriske formulering av det moderne verdenssynet og barokkens forførende kunst, og frem til kunstuttrykk i vår egen tid.

Siden antikken har mennesket brukt bilder til å forstå sitt liv og sin plass i verden. Slik var det også i tidlig kristen tid og under utviklingen av et kristent bildespråk. Kunstuttrykk er blitt benyttet til å fortolke troen, og ofte har kunsten beriket og utfordret den teologiske diskusjonen. Innenfor den protestantiske tradisjon har man historisk sett møtt spørsmål om sammenhenger mellom kunst og tro med skepsis. Kunst har likevel på ingen måte vært fraværende innenfor denne tradisjonen.

Også i dag ser vi at kunsten kan være et medium til å forstå oss selv, men mange mangler en kjennskap til kristendom og kristen billedtradisjon som gir viktig kulturell kompetanse for å forstå kunsten, og troen gjennom kunsten. Derfor legger vi i emnet stor vekt på dialogisk veksling mellom kunst, tro, fortolkning og formidling, blant annet med å arbeide inngående med flere konkrete verk. Dessuten vektlegges utforsking av ulike historiske kulturuttrykk, og å diskutere hvordan kunst og arkitektur reflekterer menneskets grunnvilkår og troens innhold.

Emnet består av forelesninger samt en dagsekskursjon til en kirke i Oslo. Ekskursjonen brukes til å diskutere hvordan kulturelle uttrykk i nærmiljøet kan være læringsarena og formidlingsverktøy for spørsmål knyttet til livstolkning i vår tid.

Hva lærer du?

Studentene skal også få kunnskap om:

  • sentrale problemstillinger knyttet til kunstens rolle i den kristne tradisjonen
  • rollen som bilder og utforming av rom har for livstolkning og selvforståelse
  • hvordan kjennskap til det religiøse billedspråk kan være en nøkkel til å forstå samtidskunsten
  • på hvilke måter kunstuttrykk, rom og artefakter kan være medier for formidling i skole og kirke

Videre skal studenten lære:

  • å kritisk drøfte historiske verker og samtidskunst opp mot spørsmål om liv og lære
  • å reflektere faglig over estetiske uttrykk som befinner seg i nærmiljøet
  • skriftlig og muntlig formidling av faglig refleksjon over forholdet mellom kulturelle uttrykk og tro

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter:
Det er 80 % obligatorisk nærvær på undervisningen. To skriftlige innleveringer må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Forberedt muntlig prøve med varighet inntil 45 minutter. Studenten får utdelt oppgaven 1 time i forveien.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter