TFF4120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kan kunst lære oss noe om troen? Hvilke roller kan bilder, skulpturer, bygninger og andre kulturelle uttrykk spille for vår fortolkning av livet og troen? I emnet «Kunst og tro. Fortolkning og formidling» tas studentene med på en reise som går fra kristendommens første estetiske utforming, via renessansens kunstneriske formulering av det moderne verdenssynet og barokkens forførende kunst, og frem til kunstuttrykk i vår egen tid.

Siden antikken har mennesket brukt bilder til å forstå sitt liv og sin plass i verden. Slik var det også i tidlig kristen tid og under utviklingen av et kristent bildespråk. Kunstuttrykk er blitt benyttet til å fortolke troen, og ofte har kunsten beriket og utfordret den teologiske diskusjonen. Innenfor den protestantiske tradisjon har man historisk sett møtt spørsmål om sammenhenger mellom kunst og tro med skepsis. Kunst har likevel på ingen måte vært fraværende innenfor denne tradisjonen.

Også i dag ser vi at kunsten kan være et medium til å forstå oss selv, men mange mangler en kjennskap til kristendom og kristen billedtradisjon som gir viktig kulturell kompetanse for å forstå kunsten, og troen gjennom kunsten. Derfor legger vi i emnet stor vekt på dialogisk veksling mellom kunst, tro, fortolkning og formidling, blant annet med å arbeide inngående med flere konkrete verk. Dessuten vektlegges utforsking av ulike historiske kulturuttrykk, og å diskutere hvordan kunst og arkitektur reflekterer menneskets grunnvilkår og troens innhold.

Emnet består av forelesninger, en studietur til Roma og en ekskursjon til en kirke i Oslo.

Studieturen er lagt til Roma fordi denne byen, kjent både som «den hellige stad» og «den evige by», har vært et senter for kristen historie og kunst siden Peter og Paulus’ martyrier her. Byen rommer fortsatt noen av kristendommens eldste og viktigste bilder og bygninger. I Roma vil vi undersøke hvordan tro og livsfortolkning medieres gjennom artefakter, bilder og kirkebygg, fra sarkofagene i Vatikanmuseet til mosaikkene i Santa Prassede og Caravaggios malerier i Contarelli-kapellet. Studieturen er et samarbeid mellom Det teologiske fakultet, UiO, og Det norske instituttet i Roma.

Ekskursjonen i Oslo brukes til å diskutere hvordan kulturelle uttrykk i nærmiljøet kan være læringsarena og formidlingsverktøy for spørsmål knyttet til livstolkning i vår tid.

Hva lærer du?

Studentene skal også få kunnskap om:

  • sentrale problemstillinger knyttet til kunstens rolle i den kristne tradisjonen
  • rollen som bilder og utforming av rom har for livstolkning og selvforståelse
  • hvordan kjennskap til det religiøse billedspråk kan være en nøkkel til å forstå samtidskunsten
  • på hvilke måter kunstuttrykk, rom og artefakter kan være medier for formidling i skole og kirke

Videre skal studenten lære:

  • å kritisk drøfte historiske verker og samtidskunst opp mot spørsmål om liv og lære
  • å reflektere faglig over estetiske uttrykk som befinner seg i nærmiljøet
  • skriftlig og muntlig formidling av faglig refleksjon over forholdet mellom kulturelle uttrykk og tro

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter:
Det er 80 % obligatorisk nærvær på undervisningen og obligatorisk deltagelse på ekskursjoner.

To skriftlige innleveringer. Innleveringene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Innleveringene danner grunnlaget for oppgavene som skal leveres i mappen.

Eksamen

Mappeinnlevering og muntlig.

Mappen skal inneholde to oppgaver, hver på 2000 ord.

Det gis én samlet karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter