TFF3270 – Kunst, religion og livstolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kan kunst være livstolkning og på den måten lære oss noe både om religion og om det å være menneske – i tidligere tider og i dag? Det blir ofte tatt for gitt at religion betyr enten bestemte meninger eller en bestemt moral, eller helst begge deler. I emnet «Kunst, religion og livstolkning» vil vi anlegge et videre perspektiv på religionens uttrykksformer og spørre hvilken betydning bilder, skulpturer, bygninger og arkitektur kan ha som religiøst uttrykk og som en måte å fortolke livet på.

Emnet tar studentene med på en reise som går fra Det gamle testamente og tidligkristen kunst, via renessansens kunstneriske formulering av det moderne verdenssynet og barokkens forførende kunst, frem til kunstuttrykk i vår egen tid. Målet er å kunne diskutere hvordan kunst og arkitektur reflekterer menneskets grunnvilkår, gir tilgang til en religiøs verden og sier oss noe om dens egenart og innhold. Siden antikken har mennesket brukt bilder til å forstå sitt liv og sin plass i verden. Slik var det også i tidlig kristen tid og under utviklingen av et kristent bildespråk. Kirkerom og kirkekunst er blitt brukt til å formidle den kristne tro og fortolke allmenne livserfaringer. Derfor vil kjennskap til kristendom og kristen billedtradisjon gi viktig kulturell kompetanse for å forstå kunsten, og troen gjennom kunsten. Men religiøse bilder har også skapt strid, og innenfor den protestantiske tradisjon har man ofte vært skeptisk til bruken av bilder i religiøs sammenheng. Vi skal se nærmere på grunnene til dette.

Vi skal også se nærmere på bildekulturen i islam og på forholdet mellom kristendommen og islam under denne synsvinkelen. Blant annet skal vi se hvordan arkitektur har vært brukt i middelalderen for å fremme bestemte tolkninger av islam. Vi skal også se hvordan sentrale teologiske og mystiske forestillinger om Gud representeres visuelt, hvordan visualiserte hellige fortellinger finner en klangbunn i menneskers levde liv i dag, og hvordan religiøs oppdragelse av barn formidles gjennom visualiserte fortellinger. Et annet aktuelt tema er hvordan muslimer uttrykker og opplever nærvær med helgener gjennom det religiøse teateret. Vi vil også ta for oss religiøse temaer i moderne islamsk kunst, og hvordan en visuell religiøs martyrkult blir brukt i politisk minnepolitikk.

 

I dag har kunsten for lengst frigjort seg fra kirken og kristendommen som kunstnerisk oppdragsgiver. Men kunsten er ikke av den grunn blitt mindre viktig som et medium vi kan bruke til å forstå oss selv og vår plass i verden. Kunsten kan fremdeles si oss noe om menneskelivets grunnvilkår. Samtidig er bildet også blitt demokratisert, for så vidt som alle og enhver i dag kan lage selv-fortolkende bilder selv. Vi lever i selfienes tid. Er bildet blitt viktigere enn ordet? Imidlertid lages det også ny kirkekunst og arkitektene lager stadig nye kirker og kirkerom. Dermed blir religion også fortolket på nytt. Dialogen mellom tradisjonelle uttrykksformer for tro og religiøsitet og dagens uttrykksformer vil derfor spille en viktig rolle i emnet, ikke minst gjennom et inngående arbeide med flere konkrete verk, bilder og bygninger.  

Emnet består av forelesninger og to ekskursjoner. En av ekskursjonene vil gå til et utvalg moderne kirker i Oslo, mens den andre vil gå til museer for moderne kunst i Oslo.

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskap om:

  • sentrale problemstillinger knyttet til kunstens rolle i den kristne tradisjonen og kjennskap til bruken av bilder i islam
  • rollen som bilder og utforming av rom har for livstolkning og selvforståelse
  • hvordan kjennskap til det religiøse billedspråk kan være en nøkkel til å forstå samtidskunsten
  • på hvilke måter kunstuttrykk, rom og artefakter kan være medier for formidling i skole og kirke

Videre skal studenten lære:

  • å kritisk drøfte historiske verker og samtidskunst opp mot spørsmål om liv og lære
  • å reflektere faglig over estetiske uttrykk som befinner seg i nærmiljøet
  • skriftlig og muntlig formidling av faglig refleksjon over forholdet mellom kulturelle uttrykk og tro

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter

Det kreves 80 % obligatorisk nærvær på undervisningen.

Et skriftlig arbeidskrav.

Eksamen

 

Forberedt muntlig prøve med varighet inntil 45 minutter.

Kandidaten får utdelt oppgaven 1 time i forkant av den muntlige prøven.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter