TFF4270 – Kunst, religion og livstolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kan kunst være livstolkning og på den måten lære oss noe både om religion og om det å være menneske – i tidligere tider og i dag? Det blir ofte tatt for gitt at religion betyr enten bestemte meninger eller en bestemt moral, eller helst begge deler. I emnet «Kunst, religion og livstolkning» vil vi anlegge et videre perspektiv på religionens uttrykksformer og spørre hvilken betydning bilder, skulpturer, bygninger og arkitektur kan ha som religiøst uttrykk og som en måte å fortolke livet på.

Emnet tar studentene med på en reise som går fra Det gamle testamente og tidligkristen kunst, via renessansens kunstneriske formulering av det moderne verdenssynet og barokkens forførende kunst, frem til kunstuttrykk i vår egen tid. Målet er å kunne diskutere hvordan kunst og arkitektur reflekterer menneskets grunnvilkår, gir tilgang til en religiøs verden og sier oss noe om dens egenart og innhold. Siden antikken har mennesket brukt bilder til å forstå sitt liv og sin plass i verden. Slik var det også i tidlig kristen tid og under utviklingen av et kristent bildespråk. Kirkerom og kirkekunst er blitt brukt til å formidle den kristne tro og fortolke allmenne livserfaringer. Derfor vil kjennskap til kristendom og kristen billedtradisjon gi viktig kulturell kompetanse for å forstå kunsten, og troen gjennom kunsten. Men religiøse bilder har også skapt strid, og innenfor den protestantiske tradisjon har man ofte vært skeptisk til bruken av bilder i religiøs sammenheng. Vi skal se nærmere på grunnene til dette.

«Kirken den er et gammelt hus» heter det jo i en av Grundtvigs salmer, men det er faktisk bygget nesten 600 nye kirker i Norge etter 1900. Mange av dem har utløst heftige diskusjoner om moderne kirkearkitektur og kunst i kirkerommet. Vi skal se nærmere på denne diskusjonen og spørre hvilken betydning kunsten får, når den plasseres i et kirkerom. Dialogen mellom tradisjonelle uttrykksformer for tro og religiøsitet og dagens uttrykksformer vil derfor spille en viktig rolle i emnet, ikke minst gjennom et inngående arbeide med flere konkrete verk, bilder og bygninger.

Emnet består av forelesninger og en ekskursjon til et utvalg moderne kirker i Oslo.

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskap om:

  • sentrale problemstillinger knyttet til kunstens rolle i den kristne tradisjonen og i dag
  • rollen som bilder og utforming av rom har for livstolkning og selvforståelse
  • hvordan kjennskap til det religiøse billedspråk kan være en nøkkel til å forstå samtidskunsten
  • på hvilke måter kunstuttrykk, rom og artefakter kan være medier for formidling i skole og kirke

Videre skal studenten lære:

  • å kritisk drøfte historiske verker og samtidskunst opp mot spørsmål om liv og lære
  • å reflektere faglig over estetiske uttrykk som befinner seg i nærmiljøet
  • skriftlig og muntlig formidling av faglig refleksjon over forholdet mellom kulturelle uttrykk og tro

Dette emnet tilbys både på bachelor- og masternivå, avhengig av hvilket studieprogram det inngår i. Pensum på masternivå er mer omfattende enn på bachelornivå, og til eksamen forventes det en høyere grad av faglig refleksjon i emnet på masternivå enn på bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter

80 % obligatorisk nærvær på undervisningen.

Obligatorisk deltagelse på ekskursjon.

Et skriftlig arbeidskrav.

Eksamen

Muntlig prøve

1 times forberedt muntlig prøve med varighet inntil 45 minutter.

Kandidaten får utdelt eksamensoppgaven i fakultetets Infosenter 1 time før den muntlige prøven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter