TFF4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i dialog og profesjonell samtalepraksis i et tros- og livssynspluralt samfunn med vekt på den norske konteksten. Undervisningen vil inkludere elementer fra kristen, islamsk og human-etisk sjelesorg/samtalepraksis, samt etikk knyttet til profesjonell samtalepraksis og dialogteori. Emnet legger vekt på å utvikle studentenes egen refleksjon knyttet til profesjonell samtalepraksis, og å knytte sammen praksis, teori og et religiøst/humanetisk livssyn. Studentene vil også lære om andre religiøse praksiser/livssyn, og utveksle erfaringer og refleksjoner i et dialogisk læringsmiljø.

Emnet gir 10 studiepoeng og gir deltakerne en faglig kompetanse inn mot arbeid som samtalepartner/chaplain ved institusjoner som sykehus, sykehjem, fengsel og i forsvaret. Enmet gir også en dialogisk læringserfaring og innsikt i andre livssynsmessige og religiøse tradisjoner (islam, humanetikk) og deres samtalepraksos for dem som allerede har en kompetanse som samtalepartner/prest/imam/’chaplain’ o.a. 

 

Hva lærer du?

Studentene skal i dette emnet arbeide med å tilegne seg kunnskaper og holdninger som kreves i profesjonelt samtalearbeid. Kjennskap til andre tros- og livssynstradisjoners sjelesorg- og samtalepraksis og evne til å reflektere over egne erfaringer, holdninger og ferdigheter som samtalepartner er et viktig læringsmål. Respekt, refleksjon over egne og andres muligheter og grenser i en samtale- og dialogsituasjon er et annet læringsmål. Studentene vil få en grunnleggende kjennskap til norsk lovverk om taushetsplikt og avvergeplikt, samt kontekstuell kjennskap til samtalepraksis og samtalebehov ved norske institusjoner (fengsel, sykehus, sykehjem, forsvaret).

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det kan innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med annen relevant faglig bakgrunn. Søknadsfristen er 1. august. Det kreves at studenten på forhånd har bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves det at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo fra tidligere semestre, eller innen 1. august også har søkt via Søknadsweb om å være enkeltemnestudent og får tildelt generell studiekompetanse, se mer informasjon under steg 1 på nettsiden om opptak til enkeltemne. Kortfattet søknad om opptak til emnet TFF4600 sendes til info@teologi.uio.no innen 1. august. Søknaden må inneholde studentens fullstendige navn, fødsels- og personnummer, mobilnummer og fagbakgrunn, og sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon på ev. utdanning tatt ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo.

Søknader etter fristen 1. august, som er sendt innen 10. august, vil bli vurdert forutsatt at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo fra tidligere semestre, og det er ledig kapasitet på emnet.

Undervisning

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger av to dagers varighet, med 80 % obligatorisk fremmøte. Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, samt case- og gruppearbeid.

Obligatorisk aktivitet

 • 80 % obligatorisk fremmøte på undervisningen
 • En refleksjonsstarter der studenten etter en bestemt mal beskriver studentens faglige kvalifikasjoner og egne arbeidsmål gjennom semesteret.
 • En sluttrapport der studenten etter en bestemt mal beskriver læringsutbyttet av kurset og deler egne refleksjoner og utfordringer.
 • En dokumentrapport som oppsummerer pensumtekstene som dekker taushetsplikt og avvergeplikt (ca 1000 ord).
 • En pensumrefleksjon der studenten drøfter en selvvalgt del av pensum (en artikkel eller et bokkapittel) i et kritisk perspektiv (1000-1500 ord).
 • Problemstillingen i essayet som skal leveres i den endelige mappebesvarelsen skal godkjennes av emneansvarlig i forkant. 

Eksamen

Emnet har mappevurdering. I vurderingen inngår også en mappesamtale.

Mappebesvarelsen skal inneholde:

 • En refleksjonsstarter der studenten etter en bestemt mal beskriver studentens faglige kvalifikasjoner og egne arbeidsmål gjennom semesteret.
 • En sluttrapport der studenten etter en bestemt mal beskriver læringsutbyttet av kurset og deler egne refleksjoner og utfordringer.
 • En dokumentrapport som oppsummerer pensumtekstene som dekker taushetsplikt og avvergeplikt (ca 1000 ord).
 • En pensumrefleksjon der studenten drøfter en selvvalgt del av pensum (en artikkel eller et bokkapittel) i et kritisk perspektiv (1000-1500 ord).
 • Ett temaessay over en selvvalgt problemstilling der studenten diskuterer samtalepraksis i en valgt religiøs- eller livssynsstradisjon i lys av pensum (2500-3000 ord).

 

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter