Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er profesjonsorientert og integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

PROF3025 er strukturert i to temaområder:

 1. Undervisning og læring
 2. Klasseledelse

Emnet gir deg teoretisk og praktisk forståelse av undervisning, læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse. Du får kunnskap om læring og undervisning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og erfaring med å lede elevenes læring og faglige utvikling. Emnet legger vekt på å gi deg erfaringer, kunnskap og metodiske redskaper til fagdidaktisk planlegging og gjennomføring av undervisning. Du får mer inngående kunnskap om skolen som organisasjon og skolens samarbeid med foresatte og eksterne aktører.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert og skal utvikle din lærerprofesjonalitet. Praksis inngår som en integrert komponent og legger grunnlag for ditt arbeid med oppgaver underveis i studiet. I emnet skal du ha 25 dager praksis på en ungdomsskole eller i en videregående skole (eller voksenopplæring). Praksis gjennomføres i tett samarbeid med våre praksisskoler.

Hva lærer du?

Emnet er det andre av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige integrerte Lektorprogrammet ved UiO. Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om og forståelse for

 • ulike perspektiver på læring og undervisning i fag
 • undervisning og læring med bruk av digitale verktøy og ressurser
 • ulike strategier for klasse- og læringsledelse, og tilrettelegging for læring i det enkelte fag
 • skolens mandat og verdigrunnlag, samt opplæringsløpet
 • gjeldende lov- og læreplanverk for profesjonsutøvelsen, herunder samiske elevers særlige rettigheter og status
 • strategier for å forebygge mobbing og skape et godt psykososialt læringsmiljø
 • ungdommers kultur, utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • ungdom i vanskelige livssituasjoner og deres rettigheter
 • elevers digitale hverdag, inkludert digital mobbing
 • metoder for observasjon og analyse av undervisning og læringsforløp

Ferdigheter til å

 • planlegge og gjennomføre undervisning på ulike læringsarenaer og observere elevenes faglige og sosiale læringsprosesser
 • lede elevers faglige læringsarbeid og på et faglig grunnlag anvende varierte arbeidsmetoder
 • skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø og iverksette tiltak mot mobbing
 • lese, tolke og operasjonalisere læreplandokumenter som grunnlag for profesjonsutøvelse
 • begrunne og kritisk reflektere over profesjonsutøvelsen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap
 • lede elevers læring i teknologitette klasserom

Generell kompetanse til å

 • reflektere over og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptak og adgangsregulering

Adgang til undervisning og eksamen er forbeholdt lektorstudenter som oppfyller progresjonkravene og som har opptak på emnet.

Det er ikke mulig å gjennomføre emnet med redusert studieprogresjon.

Undervisningsopptaket til PROF3025

Administrasjonen undervisningsmelder og eksamensmelder studenter som har emnet i utdanningsplanen sin til PROF3025. Merk at undervisningsmeldingen trekkes igjen dersom man ikke oppfyller progresjonskravene.

Progresjonskravene kontrolleres av administrasjonen, og studentene vil deretter motta en e-post om status for undervisningsopptaket. Dersom man får innvilget midlertidig undervisningsopptak til PROF3025, vil e-posten opplyse om hvor mange studiepoeng som må bestås i løpet av høstsemesteret for å få innvilget endelig undervisningsopptak til emnet.

Studenter som er forsinket i løpet eller som av andre årsaker ikke skal ta PROF3025 samtidig med sitt årskull må ta kontakt med administrasjonen for å søke undervisningsopptak til PROF3025. Dette gjøres via e-post til lektorprogrammet@ils.uio.no.

Administrasjonen sørger for at alle studenter blir plassert på gruppeundervisning i fagdidaktikk og pedagogikk. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Relevant for engelskdidaktikk: Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
 • Relevant for fremmedspråkdidaktikk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det gjeldende fremmedspråk

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminarer. Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive arbeidsformer som veksler mellom studentinnslag, diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksis omfatter 25 arbeidsdager. Disse er fordelt på 5 dager og 4 sammenhengende uker. Praksisplass blir tildelt og gjennomføres på en ungdomsskole eller videregående skole (eller voksenopplæring) som Institutt for lærerutdanning og skoleforskning samarbeider med om praksisopplæring. Se «retningslinjer for kortpraksis» på semestersiden for mer informasjon.

 

Studenter med ett fagdidaktisk fag må legge opp et selvvalgt pensum på 350-375 sider som skal benyttes i eksamen del 1. 

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltagelse i undervisning
 • Mikroundervisningskurs
 • Praksis
 • Arbeidskrav til eksamen del 1: semesteroppgaven

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav til oppmøte og deltagelse i undervising, obligatoriske komponenter og krav for godkjenning.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen, og i maksimalt fem år.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo og praksisskoler.

Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning

Du må påregne reiseutgifter i forbindelse med praksis. Reiseutgifter refunderes ikke.

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 1. Semesteroppgave som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk A
 2. 5-timers videocaseeksamen som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk B

Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamensdel 1 og del 2 i sitt fagdidaktiske fag. Til eksamensdel 1, semesteroppgave, skal ettfagsstudenter legge opp et tilleggspensum i fagdidaktikk på 350–375 sider i samråd med faglærer.

Se nærmere beskrivelse av eksamensdelene på semestersiden.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav til godkjenning.

Du har to forsøk til å få godkjent/ bestått praksis i Lektorprogrammet. 

Sensurordning

Det er to bedømmelsessensorer på hver eksamensdel.

Sensurering

Begge deleksamenene må bestås for å bestå emnet. Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 1 vektes med 60 %, og eksamensdel 2 vektes med 40 %.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensdel 1 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk A.

Eksamensdel 2 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk B.

Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger en eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i tråd med UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.
 
Engelsk i seminarer i engelskdidaktikk, mikroundervisningskurs og i praksis for studenter med engelsk.

Fremmedspråk i seminarer i fremmedspråkdidaktikk og i praksis for studenter med fremmedspråk.