Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

Emnet omhandler hvordan lovverket og lovens funksjon griper inn i arbeidshverdagen til ledere på ulike nivåer i skolen. Det legges vekt på teoretiske drøftinger om juridisk og profesjonelt skjønn, lovens virkeområder og forvaltningsrett. Juridiske og pedagogiske dilemmaer vil også bli belyst.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskap

Du:

 • Kan belyse dilemmaer knyttet til rettsliggjøring i og av skolen
 • har innsikt i forholdet mellom juridisk og pedagogisk skjønn
 • du har innsikt i sentrale lovbestemmelser og forskrifter innenfor forvaltningsrettens, og spesielt utdanningsrettes område

 Ferdigheter:

Du:

 • kan lese, forstå og analysere case og lovtekster innenfor det utdanningsrettslige området.
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av praksis og erfaring fra egen arbeidshverdag
 • kan anvende juridisk metode spesielt rettet mot utdanningsrettens virkeområde i fortolkning av lovtekster og case
 • kan formulere deg muntlig og skriftlig på en presis måte som er forankret innenfor det juridiske rammeverket

Generell kompetanse

Du:

 • kan utøve pedagogisk og juridisk skjønn for å vurdere praksiscase innenfor det utdanningsrettslige området
 • kan delta i dialoger om hvordan lovverket og lovens funksjon griper inn i hverdagen til sentrale aktører i skolen og på skoleeiernivå 

Opptak og adgangsregulering

For å få plass på dette emnet må du være tatt opp som student på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av yrkespraksis etter masterprogrammets rangeringsregler.

Emnet vil ikke bli gjennomført ved mindre enn 10 søkere.

Det er ikke mulig å ta emnet som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å få plass på dette emnet må du ha fullført UTLED4111 eller tilsvarende for å ta emnet.

Undervisning

Undervisningen i emnet er samlingsbasert og går over ett semester.

Det legges til rette for seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Det kreves at du skal arbeide med studiekrav der teori knyttet til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass (casebasert)

Emnet forutsetter deltakelse på fellessamlinger, gjennomføring av IKT- basert arbeid (som forutsetter at du har tilgang til internett daglig), og deltakelse i grupper. Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning via CANVAS.

Studielitteratur utgjør ca. 700 sider.

Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersidene.

Obligatoriske forhold i undervisningen:

 • 75% frammøte på samlinger. Oppstartsamlingen er obligatorisk.
 • Individuelt arbeidskrav, analyse av case.
 • En gruppeinnlevering (fagoppgave i gruppe) med muntlig presentasjon av juridisk case.

Adgang til undervisning

Undervisningen er forbeholdt studenter på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsform

Individuell fagoppgave knyttet til praksiscase. Omfang ca. 2500-3000 ord.

Faglig krav for å kunne avlegge eksamen

For å gå opp til eksamen må du tilfredsstille kravet til 75% frammøte på undervisningen, og ha fullført alle obligatoriske aktiviteter, inkludert godkjenning av arbeidskrav.

Sensurering

En intern og en ekstern sensor

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er ingen begrensninger når det gjelder hjelpemidler til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV- studentinformasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Det er mulig å gjennomføre praksis i emnet inntil to ganger.

For eksamen er trekkfristen 14 dager før eksamen. For praksis er trekkfristen 14 dager før første praksisdag. Dersom du trekker deg etter fristen, under eksamen eller underveis i praksisperioden, bruker du et forsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

 • Formell sluttevaluering (elektronisk spørreskjema)
 • To sensorer ved eksamen
 • Evaluering i samarbeid med Det juridiske fakultet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på engelsk og andre skandinaviske språk kan forekomme