Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om utvikling av personlighet, utvikling av kognitiv og sosial kompetanse og ungdoms evene til å mestre utfordringer.

Temaene innenfor dette emnet omfatter teori og forskning om ulike sentrale perspektiver på personlighet og utvikling.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du får

  • grunnleggende kunnskap om kognitiv og sosial utvikling
  • forståelse for at utvikling er et resultat av gjensidig påvirkning mellom individ og miljø.

Ferdigheter

Du kan

  • analysere case som viser utviklingsproblemer
  • presentere og diskutere relevante, faglige tiltak

Generell kompetanse

Du kan

  • reflektere over aktuelle tiltak
  • bidra til forebygging og eventuelt henvisning til behandling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må være tatt opp på bachelorprogrammet i pedagogikk for å få tilgang til å ta dette emnet.

Emnet inngår i 40-gruppen i pedagogisk-psykologiske emner.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng i pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon

Emnet overlapper 100% med PED1100 – Personlighets- og utviklingsteori (nedlagt)

Undervisning

De som ikke allerede har godkjente obligatoriske aktiviteter kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Undervisningen består av forelesninger, seminar og obligatoriske oppgaver.

Studentaktive arbeidsformer hvor problemformulering, presentasjon og diskusjon i tilknytning til ulike arbeids- og studiekrav vektlegges.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du ikke møter mister du plassen på emnet. Hvis du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen. (Se kontaktinformasjon øverst på semestersiden)

Deltakelse i seminarene der basisgruppene presenterer sitt arbeid er obligatorisk. Det kreves minimum 80 prosent fremmøte på den obligatoriske delen av emnet. Hvis du ikke oppfyller fremmøtekravet vil du ikke få godkjent arbeidskravet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk komponent)

Hver gruppe skal lage en presentasjon av løsningen i studiekravet. Det kan for eksempel skje som foredrag, rollespill, film, poster og så videre. Både medstudentene og seminarleder gir tilbakemelding på den muntlige presentasjonen. Arbeidskravet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Frist for studiekrav og arbeidskrav gjøres kjent ved semesterstart.

Eksamensdel 1 (Studiekrav)

Du skal i basisgrupper skrive en oppgave på maks 10 sider basert på et oppgitt case. I løsning av oppgaven skal teoretisk stoff relateres til casen.

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Sjekk semestersiden under eksamen.

Eksamensdel 2

3 timer skriftlig eksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensdel 2 (Skriftlig eksamen) teller 2/3 og  Eksamensdel 1 (studiekrav)  teller 1/3 ved beregning av endelig karakter for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du allerede har godkjente obligatoriske komponenter (arbeidskrav, oppmøte og studiekrav) i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte på StudentWeb.

Dersom du ønsker å gjennomføre studiekravet på nytt, må du delta i en gruppe. For å tildeles gruppe, må du ta kontakt med administrativt ansvarlig for emnet før semesterstart.

Høsten 2018 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og eksamensdel 1/studiekrav (gruppeoppgave) . Deretter er det kun eksamensdel 2 /individuell skriftlig eksamen som kan gjennomføres. Du kan bare ta eksamensdel 2 hvis du har bestått obligatorisk aktivitet og studiekravet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Vår 2018

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018

Høsten 2018 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og eksamensdel 1/studiekrav (gruppeoppgave) . Deretter er det kun eksamensdel 2 /individuell skriftlig eksamen som kan gjennomføres. Du kan bare ta eksamensdel 2 hvis du har bestått obligatorisk aktivitet og studiekravet.

Undervisningsspråk

Norsk