Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskning og praktiske pedagogiske problemstillinger vedrørende menneskelig læring.
Emnet skal gi oversikt over ulike teoretiske perspektiver på læring, forståelse for hvordan mennesker lærer og kompetanse til å vurdere kvaliteten i ulike læringsmiljøer.

I undervisningen av emnet vektlegges gjennomgang av ulike teoretiske perspektiver på læring. I gjennomgangen blir du fremstilt spørsmål som

 • hva er egentlig læring?
 • foregår læring bare inne i hodet?
 • hvordan kan man bli sin egen lærer?
 • hvordan er forholdet mellom språk,kommunikasjon og læring?
 • hvilken rolle spiller samfunn og kultur?
 • hva innebærer et godt læringsmiljø?
 • hvilke utfordringer står læringsforskningen overfor?

Hva lærer du?

Kunnskap:
Etter du har fullført skal du kunne

 • redegjøre for fellestrekk og ulikheter i ulike læringsperspektiver
 • vurdere ulike læringsteoretiske perspektiver opp mot læringsaktiviteter
 • gi eksempler på hvordan en kan tilrettelegge for undervisning og stimulere til læring sett ut fra læringsteoretiske prinsipp

Ferdigheter

Etter du har fullført skal du kunne

 • se relevansen mellom læringsteori og læringspraksis
 • skille ulike læringsteorier og læringsaktiviteter fra hverandre
 • bruke kunnskapen i drøfting av pensumlitteraturen i caseoppgaver, samt å fremstille og drøfte dem med andre studenter
 • vurdere hvordan ulike læringsaktiviteter påvirker ulike læringskompetanser

Generell kompetanse

Etter du har fullført skal du kunne

 • formidle læringsteoretiske perspektiver
 • reflektere over forholdet mellom læringsteoretiske perspektiver og læringsaktiviteter
 • gi et selvstendig bidrag hvor en kritisk vurderer læringsteoretiske perspektiver

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1140 – Hvordan mennesker lærer (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen på emnet har seminarform.

Seminaret legger til rette for problemorientert læring, hvor gruppearbeid med selvvalgte eller oppgitte oppgaver presenteres og diskuteres i seminaret.

Du vil få veiledning i forbindelse med arbeidskravet.

Bruk av studentaktive arbeidsformer hvor problemutforming, presentasjon og diskusjon i tilknytning til arbeidskravet står sentralt.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du ikke møter mister plass på emnet. Hvis du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd. (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden)

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. ha fått innvilget plass på emnet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Du må levere arbeidskrav individuelt eller i gruppe.

Arbeidet kan være skriftlige oppgaver og/eller muntlige presentasjoner/ seminarinnlegg, som skal godkjennes av seminarleder, og være gjennomført før muntlig eksamen.

Frist for arbeidskrav gjøres kjent ved semesterstart.

Korrekt sitat- og kildebruk

Hva er fusk?

Eksamen

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

De som har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen på dette emnet. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne foretatt vår 2017

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte forelesninger kan holdes på engelsk.