Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i klassiske og aktuelle teorier om sosialisering. Det sentrale temaet er hvordan sosialisering kan forstås som et forhold mellom individ og samfunn. Emnet gir en innføring i grunnleggende sosialiseringsbegreper. Det legges vekt på hvordan teoriene har ulike innfallsvinkler og forståelser av sosialisering. Sentralt er forholdet mellom aktør og samfunnsstruktur, individets rolle som medskapende eller determinert, samfunnet som tilstivnet eller flytende, sosialisering som muliggjørende eller som uttrykk for makt og disiplinering.

Hva lærer du?

Du skal

  • ha kunnskap om klassiske og aktuelle teorier om sosialisering
  • ha innsikt i teorienes forankring
  • vise innsikt i teorienes betydning for sosialiseringsforståelsen, pedagogsik forskning og praksis i dagens samfunn

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet. (Følger rangeringsordning)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp i pedagogikk/utdanningsvitenskap/sosiologi på innføringsnivå.

Overlappende emner

Overlapper med 10 stp med PED1300.

Undervisning

Forelesning og seminar.

Det forventes aktiv deltakelse.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plass på emnet. Hvis du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd. (se kontaktinformasjon på semestersiden)

Du må delta på minst 3 av 4 ganger med muntlige studentframføringer.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Du skal individuelt eller i gruppe arbeide med en tildelt oppgave. Oppgaven skal framføres muntlig i seminar. Du må delta på minst 3 av de 4 seminarene med muntlig studentframføring. Du skal også være opponent på en av gangene med studentframføring.

Frist for arbeidskravet bekjentgjøres ved semesterstart.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før du kan ta eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig 4-timers eksamen.

Sensorveiledning

Tidligere eksamensoppgaver

Kun skriftlig eksamen er grunnlag for sensur.

Eksamen vurderes av to sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen i emnet uten å søke undervisningsopptak. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått godkjent komponentene. Oppmelding til ny eksamen gjøres da direkte på StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sluttevaluering høst 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Høst 2017

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk