Dette emnet er nedlagt

PED2320 – Utdanning i endring – hovedlinjer i norsk utdanningshistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg norsk utdanningshistorie fra 1700-tallet til våre dager.

Utdanningshistorien dreier seg om hovedlinjer i utviklingen av det norske utdanningssystemet i Norge. Gjennom ulike epoker følger emnet skolefolk og skolens innhold, reformer og institusjonsutvikling. Norske utviklingslinjer ses i lys av internasjonal og norsk utdanningstenkning i vår egen tid.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du skal kunne redegjøre for det norske utdanningssystemets historiske utvikling og sentrale tema knyttet til pedagogisk debatt og utdanningspolitikk.

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • framlegge og vurdere utdanningshistoriske kilder enkelt og oversiktlig
 • gi en kildebasert beskrivelse av et historisk tema
 • drøfte tema hentet fra det pedagogisk- historiske kunnskapsfeltet

Generell kompetanse:

Du vil kunne

 • utvikle forståelse av det norske utdanningssystemets historiske kjennetegn og identitet.
 • få innsikt i utdanningsfeltets lange linjer og endringsprosesser
 • vurdere utfordringer i dagens utdanningssystem og pedagogiske debatter i lys av historiske referanser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp i pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10 stp med PED1320.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer, og er delt i tre deler.

Det forventes aktiv deltakelse.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plass på emnet. Dersom du blir syke eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

1. Én gruppeoppgave utført av 2-3 studenter.

2. Én individuell skriftlig oppgave i tredje undervisningsdel.

Informasjon om omfang og frist for arbeidskrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Begge arbeidskrav må være godkjent før du kan ta eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave over 5 dager.

 • omfang 7000 - 8000 ord og elektronisk innlevering
 • tema innen norsk moderne utdanningshistorie
 • hver student er ansvarlig for utforming av problemstilling og prioritering av faglig ressurser

Faglige ressurser som skal brukes:

 • til eksamen blir det oppgitt tre nyere forskningsartikler som ikke er pensum og har tema fra perioden. Av disse skal hver student bruke minst en
 • hver student skal bruke minst et aktuelt internasjonalt forskningsarbeid som ikke er pensum
 • hver student skal bruke minst to arbeider fra pensum

Faglige ressurser legges ut og gjøres kjent av faglærer på et kunngjøringsmøte. Under møtet har alle adgang til å stille spørsmål om oppgaveområde og mulige problemstillinger.

Karakter: Karakter settes på basis av skriftlig hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen i dette emnet. Oppmelding til ny eksamen gjøres da i StudentWeb.

De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret studenten har fått godkjent komponentene.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering PED2320 høst 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Høst 2017

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk