Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en

  • innføring i studieområdet komparativ og internasjonal utdanning
  • innføring i hovedområdene: Utdanning – utvikling, globalisering og utdanning eksemplifisert gjennom temaene kvalitet, likhet og relevans i utdanning
  • sammenligning mellom Norges og et annet lands utdanningssystem med hensyn til et bestemt problemområde

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Målet er at du skal kunne

  • drøfte enkelte valgte aspekter ved et utenlandsk utdanningssystem

Ferdigheter:

Målet er at du skal kunne

  • vise evne til å redegjøre for forskjellige komparative studiers muligheter og begrensninger som grunnlag for utdanningspolitiske avgjørelser

Generell kompetanse:

Målet er at du skal kunne

  • vise at du forstår betydningen av komparative studier for forståelse, endring og utviklingssider ved det norske utdanningssystemet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1200 – Organisasjon og ledelse (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av seminar som vil dels være problemorientert (studentaktivitet) og dels systematisk (forelesning) i sin tilnærming.

Det forventes aktiv deltakelse i både seminar og basisgruppe.

Du vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen din på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

1. Basisgruppene presenterer sitt gruppeprosjekt i et muntlig framlegg (se studiekrav nedenfor).

Studiekrav (eksamen)

1. En skriftlig gruppeoppgave (5 sider) basert på en gitt oppgave. Gruppene vil få utdelt ulike case/oppgaver til sitt gruppeprosjekt. Studiekrav 1 teller 50% av den avsluttende vurdering.

2. En individuell skriftlig besvarelse (5 sider) over et sentralt, selvvalgt problem basert på litteraturen for emnet fra fellespensum. Studiekrav 2 teller 50% av den avsluttende vurdering.

Frist for arbeidskrav og studiekrav gjøres kjent ved semesterstart. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent før studiekravet kan leveres.

Eksamen: Alle studiekrav må være levert innen gitt frist.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom du planlegger å skrive besvarelsen på et annet språk enn engelsk, må du gi beskjed til emnets administrative kontaktperson innen trekkfristen for emnet. Se kontaktinformasjon på semestersiden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun studiekravene er grunnlag for sensur på emnet. Studiekrav 1 teller 50% av karakteren og studiekrav 2 teller 50% av karakteren.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ved ny eksamen må både arbeidskrav og studiekrav gjennomføres på nytt. Du må være meldt til undervisning og delta aktivt i undervisningen for å gjennomføre de obligatoriske arbeidskrav og studiekrav.

Våren 2019 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og studiekrav 1 (gruppeoppgave) . Du kan ta eksamen (det vil si levere studiekrav 2) våren 2020 hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet og studiekrave 1 fra et tidligere semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne PED2420 vår 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Våren 2019 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og studiekrav 1 (gruppeoppgave) . Du kan ta eksamen (det vil si levere studiekrav 2) våren 2020 hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet og studiekrave 1 fra et tidligere semester.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises normalt på engelsk og arbeidskrav skal gjennomføres på engelsk. Hvis det ikke er internasjonale eller engelskspråklige studenter på emnet, kan fagansvarlig vurdere om undervisningen skal gjennomføres på norsk.