Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temaene innenfor dette emnet omfatter årsaker, kartlegging og pedagogiske tiltak med hensyn til utvikling av språklig og kognitiv kompetanse. Du vil lære om hvordan barnehage og skole kan legge til rette for læring i grupper av barn og unge med ulike språklige forutsetninger.

Emnet behandler generelle og spesifikke lærevansker i et individ-, gruppe- og systemperspektiv. Spørsmål knyttet til forebygging av språk- og lærevansker vil bli drøftet.

Du vil få opplæring som skal gi deg kompetanse til å bruke språklige og kognitive tester på en faglig forsvarlig måte og i henhold til internasjonale og nasjonale standarder. Du vil også delta på obligatoriske ekskursjoner til institusjoner og kompetansesenter som arbeider med språk- kommunikasjons- og lærevansker. 

 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullføring av emnet skal du:

 • ha kunnskap om teoretiske sammenhenger mellom språk- og tekstkompetanse, kommunikasjon mellom lærende personer og kunnskapsbygging i pedagogiske settinger
 • ha et forskningsbasert grunnlag for å bidra til å legge til rette for læringsmiljøer som fremmer utvikling av språk og tekstforståelse
 • ha kunnskap om språk- og lesevansker
 • ha innsikt i forhold som kan fremme eller hindre prosesser som er relaterte til språk, kommunikasjon og læring, både for enkeltindivider og grupper av personer
 • ha teoretiske og forskningsbaserte kunnskaper som gir grunnlag for faglig forsvarlig valg og bruk av test- og observasjonsinstrumenter til bruk i pedagogiske settinger

Ferdigheter

Etter fullføring av emnet skal du:

 • kunne tilrettelegge pedagogiske betingelser slik at personer med ulike forutsetninger kan realisere og øke sitt potensial
 • kunne kartlegge prosesser som er relatert til språk, kommunikasjon og læring for enkeltindivider og for grupper av personer

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du:

 • ha teoretisk innsikt i den betydning språklige og kommunikative prosesser har i personers utdanningsløp og forutsetninger for å bruke denne innsikten til å fremme gode læringsprosesser i barnehage og skole og i samarbeid med foreldre med ulik språklig og kulturell bakgrunn
 • kunne anvende teori og forskningsbasert kunnskap for å begrunne faglige valg på en selvstendig og reflektert måte, slik som valg av kartleggingsmetoder og former for tiltak

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk i Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning. Emnet er forbeholdt studenter med opptak til denne studieretningen.  

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har gjennomført emnene i første semester av studiet.

Overlappende emner

Emnet overlapper med PED4100 med 20 stp.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Ekskursjoner og en seminaroppgave er en del av undervisningsopplegget.

Obligatoriske aktiviteter

 • ekskursjoner
 • seminaroppgave og obligatorisk faglig tilbakemelding på medstudenters seminaroppgave.

Disse må være gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen. Krav og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene publiseres ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over to dager.

To sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig.

Obligatorisk seminaroppgave må være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk