Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tekster brukes som  materiale i mye pedagogisk forskning. Eksempler på tolkningstradisjoner er begrepshistorie, diskursanalyse, hermeneutikk, retorikk og narrativ analyse.

Emnet gir en innføring i ulike tolkningstradisjoner og former for tekstanalyse. Du får kunnskap om og trening i å gjennomføre og vurdere forskjellige analysestrategier. Du lærer hvordan det teoretiske rammeverket er helt avgjørende for alle typer analyser.

Gjennom praktiske øvelser utvikler du tekstanalytiske ferdigheter og evne til å vurdere hvilke analysestrategier som best tjener ulike forskningsformål. Eksempler hentes fra aktuell forskning og klassiske fagtekster.

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du:

  • å bruke tekstanalytiske teknikker på ulike typer materiale
  • å klargjøre underliggende antakelser og premisser i ulike analysetradisjoner og argumentasjonsmønstre
  • å vise hvordan begreper endrer seg over tid og hvordan språkbruk både speiler og preger forståelsen
  • å framstille andres og egne oppfatninger nyansert og redelig

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretning Utdanning, danning og oppvekst (UDO).

Undervisning

Undervisning skjer i form av forelesninger, seminarer og øvelser.

Obligatoriske aktiviteter: 

  • Obligatorisk deltagelse (minimum 2/3) på seminarene
  • To skriftlige øvinger (hver på om lag 250 ord) 
  • Muntlig framlegg i seminaret

Utdypende informasjon om obligatoriske aktiviteter gis ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Undervisningen som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminarene er forbeholdt studenter med opptak på studieretningen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave over to dager. Omfang 600 - 800 ord. 

Formelle krav til oppgaven kunngjøres på semestersiden. 

 

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk