Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg en anledning til å fordype deg innenfor et forskningsfelt og bli kjent med aktuell forskning innenfor dette feltet. Gjennom arbeid med en egendefinert oppgave, får du også mulighet til å gjøre et forarbeid til masteroppgaven.

Du har anledning til å velge din fordypning innen et tema som det ikke tilbys undervisning i. Her vil det bli lagt vekt på hvordan du utvikler en oversikt over litteraturen i et avgrenset problemområde.

Du må velge ca. 700 sider litteratur innenfor fordypningsområdet i samråd med faglig ansvarlig for emnet, evt. med annen faglig veileder. Denne litteraturen vil til sammen gi en oversikt over det valgte problemområdet. Litteraturlisten skal godkjennes av nivåkoordinator for Allmenn studieretning. Frist for innlevering er ca. 6 uker etter semesterestart.. (Se nærmere detaljer på semestersiden).

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi deg kunnskap i et sentralt forskningsområde innen aktuell pedagogisk forskning. Du skal kunne vise argumentative og analytiske ferdigheter i tilknytning til ditt valgte fordypningsområde.

Oppgaven er en viktig del av forarbeidet til masteroppgaven. Oppgaven skal være på ca. 10 sider (5 000 ord). Enkel linjeavstand og times new roman.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak på og er obligatorisk i masterprogrammet i pedagogikk, allmenn studieretning.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen. Alle studenter på masterprogrammet i pedagogikk, allmenn studieretning er garantert plass på emnet.

Kapasitet: Min.8 - maks.50.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at PED4321 – Pedagogisk teori (nedlagt) er fullført før du begynner på emnet.

Undervisning

Undervisningstilbudet i dette emnet er knyttet til oppgaveseminar og forskningsseminarer. 

Oppgaveseminaret er obligatorisk og du må ha fått godkjent deltakelse før du kan levere studiekravet (eksamensoppgaven). Se nærmere informasjon under «Eksamen».

Undervisningen inkluderer studentaktive metoder som:

  • Fremlegging av utkast på oppgaven
  • Tilbakemelding på oppgaven
  • Oppsummering av tilbakemelding

Du kan selv velge hvilket forskningsseminar du vil følge. Seminartilbudet varierer fra semester til semester og blir presentert på et informasjonsmøte i begynnelsen av vårsemesteret.

Studenter på allmenn studieretning oppfordres til å følge forskningsseminarer for masterstudenter allerede fra første semester. For oversikt over seminartilbudet, les mer på semestersiden.

Deltakelse i oppgaveseminaret er obligatorisk. Det kreves minimum 80 prosent frammøte i seminaret.

Ordinær undervisning på dagtid.

Adgang til undervisning

Oppgaveseminaret er forbeholdt studenter med opptak til emnet. Forskningsseminarene er åpne for alle studenter på masterprogrammet i pedagogikk og andre interesserte masterstudenter.

Eksamen

Arbeidskrav (Obligatoriske aktiviteter)

  • Innlevering av litteraturliste

Litteraturliste  leveres innen 6 uker etter semesterstart. Litteraturlisten må være godkjent før studiekravet kan leveres. Se semestersiden for nærmere informasjon om frister.

  • Innlevering av utkast til studiekravet (oppgave)

Før endelig innlevering av studiekravet skal du levere inn utkast til fordypningsoppgave to ganger. Når andre utkast er godkjent av emneansvarlig  kan den ferdige oppgaven leveres.

  • Deltakelse i oppgaveseminar er obligatorisk.

Frister for utkast og endelig innlevering kunngjøres på semestersiden.

Eksamen

Studiekrav: Du skal skrive en oppgave basert på en definert problemstilling. Oppgaven skal ta utgangspunkt i den valgte litteraturen.Oppgaven skal være på ca 10 sider (5 000 ord). Bruk enkel linjeavstand og times new roman.

Den godkjente litteraturlisten skal leveres som vedlegg til oppgaven, i tillegg til vanlig referanseliste.

Studiekravet må være levert innen en gitt frist. Frist for levering kunngjøres på semestersiden.

Studiekravet sensureres av en sensor

Studiekravet er grunnlaget for sensuren på emnet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som har fått godkjent litteraturliste og to utkast til oppgaven, kan levere ny revidert oppgave innen fristene som gjelder i et senere semester.

Studenter som bare har fått godkjent litteraturliste må levere to utkast til oppgaven og få disse godkjent før endelig innlevering.

Hvis ingen av de obligatoriske aktivitetene er levert og bestått, må alle eksamensdelene tas på nytt ved ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Følger IPEDs kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emne tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emne tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk