Dette emnet er nedlagt

PED4400 – Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp utdanningsrelaterte problemstillinger som angår undervisning, læring, kompetanseutvikling, innovasjon og bruk av IKT. Undervisningen retter seg mot arbeid i offentlige, kommersielle, frivillige og ideelle virksomheter. Det gir innsikt i sentrale områder som 1) læreplan, ledelse og styring, 2) organisasjons- og arbeidslivslæring, og 3) IKT og læring.

Læringsaktivitetene omfatter både forelesninger og studentaktivitet som innbyr til problematiserende diskusjoner.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Du skal ha kjennskap til teoretiske tilnærminger og forskningsområder som er sentrale i studieretningene Kunnskap, utdanning og læring (KUL) og i Kommunikasjon, design og læring (KDL) i mastergradsstudiet i pedagogikk.

Du skal kunne redegjøre for sentrale forskningsspørsmål som angår undervisning, læring, kompetanseutvikling, innovasjon og bruk av IKT.

Du skal kunne se sammenhenger mellom de nevnte forskningsspørsmål og deleområdene.

Ferdigheter:

Du skal kunne bruke kunnskapen om de ulike delområdene til å tilegne deg fordypet kunnskap seinere i programmet du følger.

Du skal kunne bruke kunnskap fra flere delområder til å drøfte tekster fra forskningslitteratur og løse praktiske/pensumrelevante caseoppgaver.

Profesjonell (generell) kompetanse:

Du skal kunne vise at du kan tilegne deg et spekter av faglige perspektiver og forstå og vurdere sammenhengen mellom disse og de områdene du studerer. 

Du skal kunne vise at du kan koble en grunnleggende forståelse av forskningsspørsmålene med utdypende kunnskaper seinere i studiet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet tilbys til studenter på Masterprogrammet i pedagogikk, studieretningene «Kunnskap, utdanning og læring» og «Kommunikasjon, design og læring».

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Innsikt i innføringslitteratur på de tre delområdene beskrevet i opptak og adgangsregulering.

Undervisning

Kortere innledende forelesninger ved lærere eller studenter etterfulgt av seminarvirksomhet med vekt på studentaktivitet og studentdiskusjoner (i grupper og/eller i plenum). Caseoppgaver og prosesskriving.

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og gruppeaktivitetene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatoriske komponenter

Arbeidskrav:

Du skal skrive en kort fagtekst basert på et oppgitt tema/problemstilling eller case. Studentene gis anledning til å presentere teksten muntlig før innlevering.

I drøftingen benytter studentene den anbefalte pensumlitteraturen og/eller tilsvarende faglitteratur.

Individuell fagtekst: 3-4 sider
Gruppe på to: 5-6 sider
Gruppe på 3: 7-8 sider
Gruppe på fire 9-10 sider

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet med innleveringsfrister kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

Studiekrav:

Individuell utarbeidelse av emneoppgaver på grunnlag av oppgitte tema (valg mellom to alternativer). Emneoppgaven skal være på maks. 8 sider.

Nærmere retningslinjer for studiekravet med innleveringsfrister kunngjøres ved semesterstart.

Tidligere oppgaver

Eksamensoppgaver fra tidligere semestre finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Både arbeidskrav og studiekrav må gjennomføres i samme semester. Hvis studenten stryker på studiekravet, men har fått godkjent arbeidskravet, kan studenten melde seg opp til eksamen på nytt neste gang emnet tilbys uten å ta arbeidskravet på nytt.  Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne PED4400 høst 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2018.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk