PED4506 – Analyse av sosiale og digitale interaksjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med kurset er å kunne anvende og kritisk reflektere over styrker og svakheter ved metoder innen analyse av sosiale og digitale interaksjoner, hva og hvordan de kan brukes i forhold til andre metoder.

I kurset vil du få praktisk opplæring. Du vil arbeide i grupper og analysere forskjellige typer interaksjonsdata fra aktuelle forskningsprosjekter.
 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

  • Ulike teoretiske grunnlag og metodiske tilnærminger for analyse av interaksjon. 

ferdigheter i

  • å kunne anvende metoder innen analyse av sosial interaksjon for å studere læring og kommunikasjon med og via teknologi på detaljnivå i forskjellige kontekster. 

generell kompetanse i 

  • å utvikle ferdigheter i hvordan du kan studere læringsforløp eller arbeidsprosesser ved å analysere sosiale interaksjoner – både ansikt til ansikt og i virtuelle verdener.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring (KDL) og eventuelt til studenter fra andre studieretninger på masterprogrammet i pedagogikk som har søkt om og fått opptak på emnet.

Rangering av søkere til emnet

Studenter fra andre studieretninger må ha gjennomført metodestudier på masternivå av minst 10 studiepoengs omfang for de begynner på emnet. Søkere fra andre studieretninger innvilges plass, hvis det er kapasitet etter søknadsrekkefølge.

Kapasitet på emnet

Maksimum 25 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha gjennomført metodestudier på masternivå av minst 10 studiepoengs omfang før du begynner på emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha gjennomført 1. og 2. semester i studieretningen Kommunikasjon, design og læring før du tar dette emnet.

Undervisning

Veksling mellom introduserende forelesninger og dataverksteder med fokus på trening i forskjellige analytiske metoder.  

Obligatoriske forhold i undervisningen

Obligatorisk frammøte og aktiv deltagelse på forelesinger og dataverksteder. Ved sykdom fremlegges legeerklæring. 
Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter blir gitt ved semesterstart.
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige kun det semesteret de ble godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen Kommunikasjon design og læring, og for studenter fra andre studieretninger på masterprogrammet i pedagogikk som har søkt om og fått opptak på emnet.

Eksamen

5 timers individuell hjemmeeksamen.

Faglig krav for å kunne avlegge eksamen

Obligatorisk oppmøte på undervisningen og deltakelse i dataverksteder må være godkjent før du kan ta eksamen.

Sensurordning

Individuell hjemmeeksamen er grunnlag for karakter.

Sensurering

To sensorer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du har godkjente obligatoriske aktiviteter, men stryker til eksamen, må du melde deg til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre alle aktiviteter på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Høst 2020

Deretter hver høst.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk kan være både norsk og engelsk.